REKLAMA

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.: wyniki finansowe

2023-09-25 20:00
publikacja
2023-09-25 20:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SZD_CT_HY_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_CT_HY_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_CT_HY_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu/static/att/emitent/2023-09/SSF-CT-HY-2023_202309250009480601.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu/static/att/emitent/2023-09/JSF-CT-HY-2023_202309250009480601.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Wybrane dane finanowe Grupy Kapitałowej Cloud Technologies S.A.
I. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
II. Przychody netto ze sprzedaży 28 447,39 21 774,74 6 166,74 4 690,14
III. Zysk (strata) EBITDA 12 369,87 9 498,57 2 681,50 2 045,93
IV. Zysk (strata) EBIT 6 509,61 5 164,99 1 411,13 1 112,50
V. Zysk (strata) brutto 4 030,72 6 733,78 873,77 1 450,41
VI. Zysk (strata) netto 3 859,16 5 787,39 836,58 1 246,57
VII. Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
VIII. Zysk/strata netto na akcję zwykłą zł/EUR 0,77 1,16 0,17 0,25
IX. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
X. Aktywa trwałe 69 713,29 57 836,66 15 664,85 12 332,17
XI. Aktywa obrotowe 34 699,58 64 391,35 7 797,13 13 729,79
XII. Kapitał własny 82 090,18 91 210,11 18 445,99 19 448,20
XIII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 12 140,78 15 636,04 2 728,08 3 333,98
XIV. Zobowiązania krótkotermonowe RMB i pozostałe 10 181,91 11 648,64 2 287,92 2 483,77
XV. Wartość księgowana na akcję (zł/EUR) 16,42 18,24 3,69 3,89
XVI. Skonsolidowany rachunek przepływów pienieżnych 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 060,08 14 349,68 1 747,24 3 090,83
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 973,09 -2 179,58 -4 112,93 -469,47
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 499,55 -2 460,58 -3 359,95 -529,99
Wybrane dane finanowe Spółki Cloud Technologies S.A.
XX. Sprawozdanie z wyniku 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 13 826,33 11 586,50 2 997,23 2 495,66
XXII. Zysk (strata) EBITDA 6 727,01 6 440,83 1 458,26 1 387,31
XXIII. Zysk (strata) EBIT 4 698,16 4 249,06 1 018,45 915,22
XXIV. Zysk (strata) brutto 5 368,83 4 833,84 1 163,84 1 041,18
XXV. Zysk (strata) netto 5 170,16 4 257,43 1 120,77 917,02
XXVI. Liczba akcji 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
XXVII. Zysk/strata netto na akcję zwykłą zł/EUR 1,03 0,85 0,22 0,18
XXVIII. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXIX. Aktywa trwałe 50 249,15 50 278,21 11 291,18 10 720,53
XXX. Aktywa obrotowe 38 235,94 52 396,16 8 591,77 11 172,13
XXXI. Kapitał własny 71 357,42 79 579,70 16 034,29 16 968,31
XXXII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 10 803,98 13 441,91 2 427,70 2 866,14
XXXIII. Zobowiązania krótkotermonowe RMB i pozostałe 6 323,68 9 652,76 1 420,96 2 058,20
XXXIV. Wartość księgowana na akcję (zł/EUR) 14,27 15,92 3,21 3,39
XXXV. Rachunek przepływów pienieżnych 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2023-30.06.2023 01.01.2022-30.06.2022
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 286,76 -728,68 1 579,60 -156,95
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -945,24 -1 481,90 -204,91 -319,19
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 397,55 4 181,67 -3 337,84 900,70


Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średnich kursów NBP
ogłoszonych na dzień 30.06.2023 roku: 1 EUR = 4,4503 oraz 31.12.2022
roku: 1 EUR = 4,6899;


- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych wg kursów wyliczonych jako średnia arytmetyczna
średnich kursów NBP na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca z okresu
objętego sprawozdaniem. Dla okresu 01.01.2023-30.06.2023: 1 EUR =
4,6130. Dla okresu 01.01.2022-30.06.2022: 1 EUR = 4,6427.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SZD CT HY 2023.pdfSZD CT HY 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za pierwsze półrocze 2023 roku
SSF CT HY 2023.pdfSSF CT HY 2023.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za pierwsze półrocze 2023 roku
JSF CT HY 2023.pdfJSF CT HY 2023.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Cloud Technologies S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku
Raport z przeglądu SSF CT HY 2023.pdfRaport z przeglądu SSF CT HY 2023.pdf Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za pierwsze półrocze 2023 roku
Raport z przeglądu JSF CT HY 2023.pdfRaport z przeglądu JSF CT HY 2023.pdf Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego Cloud Technologies za S.A. pierwsze półrocze 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Piotr Prajsnar Prezes Zarządu
2023-09-25 Piotr Soleniec Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki