50,20 zł
1,17% 0,58 zł
Ciech SA (CIE)

Ujawnienie stanu posiadania

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-14
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Sebastiana Kulczyka oraz Pani Dominiki Kulczyk („Zawiadomienie”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”), o pośrednim nabyciu akcji Spółki w wyniku dziedziczenia.

Zgodnie z Zawiadomieniem Pan Sebastian Kulczyk oraz Pani Dominika Kulczyk na skutek pośredniego nabycia w dniu 13 czerwca 2018 roku 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) akcji Spółki przekroczyli próg 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że na skutek pośredniego nabycia akcji Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Pan Sebastian Kulczyk stał się podmiotem pośrednio dominującym wobec Spółki.

Pośrednie nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku dziedziczenia, przy czym wydanie udziałów i konstytutywny wpis do cypryjskiego rejestru spółek nastąpiły w dniu 13 czerwca 2018 roku.

Podstawą dziedziczenia był pozostawiony przez Pana Dr Jana Kulczyka testament sporządzony zgodnie z prawem szwajcarskim. W skład masy spadkowej wchodziło m.in. 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Luglio Limited („Luglio”), spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. („KI”), która - za pośrednictwem KI Chemistry S.à r.l. - posiada 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim nabycie udziałów w Luglio wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru i następuje z chwilą dokonania tego wpisu.

W dniu 13 czerwca 2018 roku zgodnie z certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki w Nikozji Pan Sebastian Kulczyk oraz Pani Dominika Kulczyk zostali wpisani do cypryjskiego rejestru spółek jako współwłaściciele 100% udziałów Luglio i z tym dniem nabyli 100% (słownie: sto procent) udziałów w Luglio. Zgodnie z prawem cypryjskim Pan Sebastian Kulczyk oraz Pani Dominika Kulczyk są współwłaścicielami 100% (słownie: sto procent) udziałów Luglio, przy czym w świetle prawa cypryjskiego każde z nich jest uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością. Jednocześnie, zgodnie z prawem cypryjskim, w przypadku gdy udziały w spółce są przedmiotem współwłasności, jeden z współwłaścicieli musi być wpisany do cypryjskiego rejestru spółek prowadzonego przez sekretarza spółki, jako tzw. starszy wspólnik (ang. senior shareholder).

Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk nie zawarli porozumienia odnośnie do sposobu wykonywania praw z udziałów w Luglio, w szczególności odnośnie do wykonywania prawa głosów z tych udziałów. W przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów, prawo cypryjskie przyznaje starszemu wspólnikowi głos decydujący.

Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że starszym wspólnikiem Luglio jest Pan Sebastian Kulczyk, a tym samym Pan Sebastian Kulczyk (samodzielnie) – w związku z posiadaniem statusu i uprawnień starszego wspólnika – jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że przed nabyciem akcji, o którym mowa w Zawiadomieniu nie posiadali (bezpośrednio ani pośrednio) akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że obecnie każde z nich posiada pośrednio 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że akcje objęte Zawiadomieniem posiadają za pośrednictwem Luglio, KI oraz KI Chemistry S.à r.l. Żadne inne podmioty zależne od Pana Sebastiana Kulczyka lub Pani Dominiki Kulczyk nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byliby uprawnieni lub zobowiązani Pan Sebastian Kulczyk bądź Pani Dominika Kulczyk, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Disclosure of shareholding status


Contents of the report:The
Management Board of CIECH S.A. with its registered office in Warsaw (the
“Company”) informs that today the Company received a notice
from Mr Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk (the “Notice”),
in compliance with the obligation under article 69 section 1 point 1 of
the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies (consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 512, as
amended) (the “Act”), of an indirect acquisition of the
Company's shares as a result of inheritance.


According
to the Notice, as a result of indirect acquisition of 26,952,052 (in
words: twenty-six million nine hundred and fifty-two thousand and
fifty-two) shares in the Company on 13 June 2018, Mr Sebastian Kulczyk
and Ms Dominika Kulczyk exceeded the threshold of 50% (in words: fifty
percent) of the total number votes at the general meeting of the
Company. At the same time, Mr Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk
informed that as a result of the indirect acquisition of the Company’s
shares referred to in the preceding sentence, Mr Sebastian Kulczyk
became a dominant entity of the Company.


The indirect acquisition of shares in the Company was
a result of inheritance, while the shares
were handed over and the constitutive entry into the Cypriot companies’
register was made on 13 June 2018.


The basis for the inheritance was the will of Dr Jan
Kulczyk executed under Swiss law. The estate comprised inter alia
100% (say: one hundred percent) of shares in the company Luglio
Limited (“Luglio”), a Cypriot law company, being the
dominant entity of Kulczyk Investments S.A. („KI”), which
holds indirectly via KI Chemistry S.à r.l. 26,952,052 (say: twenty-six
million nine hundred fifty-two thousand fifty-two) shares in the
Company, constituting 51.14% (say: fifty-one and fourteen hundredth
percent) of the Company’s share capital and authorising to exercise
26,952,052 (say: twenty-six million nine hundred fifty-two thousand
fifty-two) votes on the Company’s shareholders meeting, constituting
51.14% (say: fifty-one and fourteen hundredth percent) of the
total number of votes on the Company’s shareholders meeting. In
compliance with Cypriot law the acquisition of the shares in Luglio
requires an entry to a relevant register and is effective as of the
moment of such entry.


On 13 June 2018 in line with the certificated issued
by the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism Mr Sebastian
Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk were entered into the Cypriot companies’
register as co-owners of 100% (say: one hundred percent) of
shares in Luglio. In compliance with Cypriot law Mr Sebastian Kulczyk
and Ms Dominika Kulczyk are co-owners of 100% (say: one hundred
percent) of shares in Luglio, while under Cypriot law each of them
is considered to own all the shares subject to co-ownership. Further, in
line with Cypriot law, in case shares in a company are subject to
co-ownership, one of the co-owners needs to be entered into Cypriot
companies’ corporate register, as maintained by the company’s secretary
as so called senior shareholder.


Mr Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk have not
entered into any arrangement pertaining to the manner of exercising
their rights attaching to the shares in Luglio, in particular pertaining
to the exercising of voting rights. In case of lack of agreement between
the co-owners as to the manner of exercising voting rights attaching to
the shares, Cypriot law stipulates that the senior shareholder has
a casting vote.


Mr Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk informed
that Mr Sebastian Kulczyk is the senior shareholder of Luglio, thus Mr
Sebastian Kulczyk (individually) – given the status and rights of
a senior shareholder – is the dominant entity of the Company within the
meaning of the Act.


As required under Art. 69 (4)(2) of the Act Mr
Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk informed that prior to the
acquisition of shares referred to the Notice they did not hold (directly
or indirectly) any shares in the Company.


As required under Art. 69 (4)(3) of the Act Mr
Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk informed that as at the date
hereof each of them holds 26,952,052 (say: twenty-six million nine
hundred fifty-two thousand fifty-two) shares in the Company,
constituting 51.14% (say: fifty-one and fourteen hundredth percent)
of the Company’s share capital and authorising to exercise 26,952,052
(say: twenty-six million nine hundred fifty-two thousand fifty-two)
votes on the Company’s shareholders meeting, constituting 51.14% (say: fifty-one
and fourteen hundredth percent) of the total number of votes on the
Company’s shareholders meeting.


As required under Art. 69 (4)(5) of the Act Mr
Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk informed that they hold the
Company’s shares referred to the Notice indirectly, via Luglio, KI and
KI Chemistry S.à r.l. No other subsidiaries of Mr Sebastian Kulczyk or
Ms Dominika Kulczyk hold shares in the Company.


As required under Art. 69 (4)(6) of the Act Mr
Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk informed that no person
referred to in Art. 87 (1)(3)(c) exists.


As required under Art. 69 (4)(7) of the Act Mr
Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk informed that the number of
votes calculated in line with Art. 69b (2) of the Act, to the
acquisition of which Mr Sebastian Kulczyk or Ms Dominika Kulczyk would
be entitled or obliged as holders of financial instruments referred to
in Art. 69b (1)(2) of the Act, which are executed solely by way of
pecuniary settlement is 0 (say: zero).


As required under Art. 69 (4)(8) of the Act Mr
Sebastian Kulczyk and Ms Dominika Kulczyk informed that the number of
votes calculated in line with Art. 69b (3) of the Act, to which the
financial instruments referred to in Art. 69b (1)(2) of the Act would be
connected is 0 (say: zero).

Legal
basis:
Article 70 point 1 of the Act on Public Offering (…) – acquisition or
disposal of a significant block of shares.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-14 Maciej Tybura Prezes Zarządu
2018-06-14 Artur Osuchowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl