REKLAMA

CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 07:53
publikacja
2019-11-29 07:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_CI_Games_Spr_finansowe_3Q19_29.11.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 596 17 661 2 691 4 152
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (10 732) (8 691) (2 491) (2 043)
III. Zysk (strata) brutto (11 012) (8 627) (2 556) (2 028)
IV. Zysk (strata) netto (11 012) (11 881) (2 556) (2 793)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 221) 7 541 (748) 1 773
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 795) (16 606) (3 898) (3 904)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 272 6 987 3 777 1 643
VIII. Przepływy pieniężne netto, RAZEM (3 744) (2 078) (869) (488)
IX. Liczba akcji w tys, sztuk 161 943 151 110 161 943 151 110
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) (0,08) (0,02) (0,02)
XI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/a n/a n/a n/a
- STAN NA DZIEŃ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 73 001 60 261 16 691 14 014
XIII. Aktywa obrotowe 16 703 19 433 3 819 4 519
XIV. Aktywa RAZEM 89 704 79 694 20 510 18 533
XV. Kapitał własny 52 565 54 320 12 019 12 633
XVI. Kapitał zakładowy 1 619 1 511 370 351
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 139 25 374 8 492 5 901
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 6 425 17 209 1 469 4 002
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 30 714 8 165 7 023 1 899
DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 010 16 382 2 323 3 851
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 021) (8 290) (2 094) (1 949)
XXII. Zysk (strata) brutto (9 256) (7 924) (2 148) (1 863)
XXIII. Zysk (strata) netto (9 256) (11 178) (2 148) (2 628)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 130 5 722 494 1 345
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 254) (16 740) (4 005) (3 936)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 261 6 987 3 774 1 643
XXVII. Przepływy pieniężne netto, RAZEM 1 137 (4 031) 264 (948)
XXVIII. Liczba akcji w tys, sztuk 161 943 151 110 161 943 151 110
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,06) (0,07) (0,01) (0,02)
XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/a n/a n/a n/a
- STAN NA DZIEŃ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXI. Aktywa trwałe 77 880 64 663 17 807 15 038
XXXII. Aktywa obrotowe 14 888 17 283 3 404 4 020
XXXIII. Aktywa RAZEM 92 768 81 946 21 211 19 058
XXXIV. Kapitał własny 55 946 55 922 12 792 13 005
XXXV. Kapitał zakładowy 1 619 1 511 370 351
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 822 26 024 8 419 6 052
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 6 425 17 209 1 469 4 002
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 397 8 815 6 950 2 050
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK CI Games_Spr finansowe_3Q19_29.11.2019.pdfGK CI Games_Spr finansowe_3Q19_29.11.2019.pdf Kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2019-11-29 Monika Rumianek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki