REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

2023-06-06 21:32
publikacja
2023-06-06 21:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-06
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 czerwca 2023 roku, spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawarła przed notariuszem w Warszawie, aneks do zawartej w dniu 19 listopada 2021 roku przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 22 listopada 2022 roku, która to Umowa została w dniu 15 grudnia 2022 roku, a następnie w dniu 28 kwietnia 2023 roku oraz w dniu 25 maja 2023 roku, zmieniona aneksami zmieniającym do przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, udokumentowanymi aktami notarialnymi, o zawarciu których to aneksów, Emitent informował raportami bieżącym: nr 16/2022 z dnia 18 grudnia 2022 roku; nr 7/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku; nr 9/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

Na podstawie powyżej opisanego Aneksu zawartego w dniu 6 czerwca 2023 roku, strony dokonały następujących zmian Umowy:

1. Zmianie uległa Data Ostateczna, do której zawarta zostanie Przyrzeczona Umowa Sprzedaży – z dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.) na dzień szóstego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06.09.2023 r.);

2. Zmianie uległ okres, za który spółce Kupującej nie będą przysługiwać jakiekolwiek odsetki od kwoty otrzymanej przez spółkę zależną od Emitenta tytułem Zaliczki, z okresu do dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.), na okres do dnia szóstego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06.09.2023 r.);

3. Zmianie uległ termin, w którym Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia z terminu do dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.), na termin do dnia szóstego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06.09.2023 r.);

4.Zmianie uległ termin, w którym Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu Zaliczkę, z terminu do dnia 12 czerwca 2023 roku, na termin do dnia 11 września 2023 roku;

oraz

5. Zmianie uległa wskazana data zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, po upływie której, środki pieniężne złożone przez Kupującego zostaną zwrócone Kupującemu – z dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.) na dzień jedenastego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (11-09-2023r.).

Niezależnie od powyższego, na podstawie Aneksu zawartego w dniu 6 czerwca 2023 roku strony dokonały zmiany przedmiotowej Umowy w zakresie ceny sprzedaży, sposobu jej zapłaty oraz zabezpieczenia zwrotu wpłaconej przez kontrahenta na rzecz Central Fund of Immovables Sp. z o.o. kwoty na poczet ceny sprzedaży wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, w ten sposób, że:

a) ostateczną Cenę sprzedaży strony uzgodniły na kwotę 42.128.250,00 zł brutto;

b) przy uwzględnieniu uiszczonej już przez kontrahenta na rzecz Central Fund of Immovables Sp. z o.o. do dnia zawarcia przedmiotowego Aneksu Zaliczki, do rozliczenia z tytułu ceny sprzedaży pozostała pomiędzy stronami kwota 10.301.250,00 zł; przy czym na podstawie opisanego aneksu kontrahent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Central Fund of Immovables Sp. z o.o. tytułem zaliczki kwoty 5.150.625,00 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2023 roku, natomiast pozostała do zapłaty cześć ceny sprzedaży w kwocie 5.150.625 zł, zostanie zapłacona przez kontrahenta przy zawarciu umowy przyrzeczonej;

c) hipoteka umowna łączna ustanowiona przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. na prawie użytkowania wieczystego działki nr 15/6, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00098309/9 oraz prawie użytkowania wieczystego działki nr 15/7, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00115097/5, celem zabezpieczenia roszczeń kontrahenta, została podwyższona z sumy 47.970.000,00 zł, do łącznej sumy 55.695.937,50 zł.

Pozostałe postanowienia zawartej pomiędzy stronami Umowy pozostały bez zmian, natomiast pozostałe postanowienia aneksu zawartego w dniu 6 czerwca 2023 roku, nie odbiegają od treści tego typu umów zawieranych na rynku.

Zawarcie powyżej opisanego Aneksu nastąpiło w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji warunkującej zawarcie umowy oraz w związku z zamiarem przystąpienia przez Strony do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej do dnia 6 września 2023 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-06 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki