REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny od Emitenta

2021-09-22 08:08
publikacja
2021-09-22 08:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Informacja poufna: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny od EmitentaPodstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carlson Investments S.A. z siedzibą w Warszawie z (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22.09.2021r. został poinformowany przez podmiot zależny od Emitenta, spółkę Carlson Investments Alternatywna Spółka Akcyjna S.A. (Carlson Investment ASI S.A.), iż w dniu 13 września 2021 r. podpisała umowę inwestycyjną. W ramach umowy Carlson Investments ASI S.A. obejęła akcje założycielskie oferowane w pierwszej ofercie publicznej OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC, Spółki z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych i notowanej na amerykańskim Nasdaq (ISIN US6755071072). OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC według oceny Carlson Investment ASI S.A. jest inwestycją o dużym potencjale wzrostu. OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC to firma SPAC stworzona w celu przejęcia i konsolidacji spółek z branży jachtowej o dodatnich przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, charakteryzujących się wysoką innowacyjnością technologiczną. www.oceantechspac.com
W ocenie Zarządu Emitenta nowa inwestycja w grupie Carslon Investments S.A. przełoży się na wyższą atrakcyjność prowadzonej działalności. W przyszłości zaowocuje także satysfakcjonującą stopą zwrotu z poczynionej inwestycji.
Zarząd Spółki podaje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy jest pierwszym etapem realizacji planów inwestycyjnych Carlson Investment ASI S.A., o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 8/2021 z dn. 22 kwietnia 2021 r.

Current report no. 28/2021
Public Registry
Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.
Subject: Confidential information - conclusion of an investment agreement by a subsidiary of the Issuer
Legal basis:
Article 17(1) of the MAR Regulation
Content of the Report:
The Management Board of Carlson Investments S.A. with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that on 22.09.2021, was informed by a subsidiary of the Issuer, the company Carlson Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A (Carlson Investment ASI S.A.)/ Carlson Investments Alternative Investment Company, that it signed an investment agreement on 13.09.2021. Under the agreement, Carlson Investments ASI S.A. subscribed for the founders' shares offered in the initial public offering of OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC, a Company headquartered in Delaware, USA and listed on the US Nasdaq (ISIN US6755071072). OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC according to the assessment of Carlson Investment ASI S.A. is an investment with high growth potential. OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC is a SPAC created to acquire and consolidate companies in the yachting industry with positive cash flow from operations, characterised by high technological innovation. www.oceantechspac.com
In the opinion of the Issuer's Management Board, the new investment in the Carslon Investments S.A. group will translate into higher attractiveness of its operations. In the future it will also result in a satisfactory rate of return on the investment made.
The Management Board of the Company provides this information due to the fact that the conclusion of the agreement is the first stage of implementation of investment plans of Carlson Investment ASI S.A., of which the Company informed by way of ESPI Report No. 8/2021 dated 22 April 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 28/2021Public
RegistryCompany:
CARLSON INVESTMENTS S.A.Subject:
Confidential information - conclusion of an investment agreement by a
subsidiary of the IssuerLegal
basis:Article 17(1) of the MAR RegulationContent
of the Report:The Management Board of Carlson Investments S.A. with its
registered office in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that on
22.09.2021, was informed by a subsidiary of the Issuer, the company
Carlson Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A (Carlson
Investment ASI S.A.)/ Carlson Investments Alternative Investment
Company, that it signed an investment agreement on 13.09.2021. Under the
agreement, Carlson Investments ASI S.A. subscribed for the founders'
shares offered in the initial public offering of OceanTech Acquisitions
| Sponsors LLC, a Company headquartered in Delaware, USA and listed on
the US Nasdaq (ISIN US6755071072). OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC
according to the assessment of Carlson Investment ASI S.A. is an
investment with high growth potential. OceanTech Acquisitions | Sponsors
LLC is a SPAC created to acquire and consolidate companies in the
yachting industry with positive cash flow from operations, characterised
by high technological innovation. www.oceantechspac.comIn
the opinion of the Issuer's Management Board, the new investment in the
Carslon Investments S.A. group will translate into higher attractiveness
of its operations. In the future it will also result in a satisfactory
rate of return on the investment made.The
Management Board of the Company provides this information due to the
fact that the conclusion of the agreement is the first stage of
implementation of investment plans of Carlson Investment ASI S.A., of
which the Company informed by way of ESPI Report No. 8/2021 dated 22
April 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki