REKLAMA

CAPITEA S.A.: wyniki finansowe

2023-09-29 00:45
publikacja
2023-09-29 00:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartaly_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody 39 068 68 347 8 570 15 387
II. Zysk (strata) ze sprzedaży (23 769) 23 333 (5 214) 5 253
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (35 301) (5 860) (7 744) (1 319)
IV. Zysk (strata) brutto (118 727) (123 530) (26 045) (27 810)
V. Zysk (strata) netto (119 418) (123 591) (26 197) (27 823)
VI. Amortyzacja (2 469) (5 799) (542) (1 305)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 078 (33 568) 12 741 (7 557)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 562) 28 844 (343) 6 493
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 724) (31 307) (6 740) (7 048)
X. Przepływy pieniężne netto razem 25 792 (36 031) 5 658 (8 111)Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów
na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na dzień
bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień
30 września 2021 roku – 4,6329 oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku -4,6148

poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września danego roku
– według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym
okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku -
4,5585, od 1 stycznia do 30 września 2020 roku – 4,4420.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartały_2021_roku.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartały_2021_roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Radosław Barczyński Prezes Zarządu
2023-09-29 Ewa Zakowicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki