C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

2019-10-24 13:28
publikacja
2019-10-24 13:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
kwartalne_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Prychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 242 0 57
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 117 879 27 206
III. Zysk (strata) brutto 117 918 27 215
IV. Zysk (strata) netto 117 918 27 215
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 856 -0,23 200
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -856 0 -200
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 0 -0,23 0
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 70 838 141 142 16 197 33 043
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 2 311 16 670 528 3 903
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 2 311 16 670 528 3 903
XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 68 644 126 182 15 695 29 541
XIV. Kapitał zakłądowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 15 662 16 051
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału roku obrotowego) 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,0100 0,0002 0,0023
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,0100 0,0002 0,0023
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,73 0,04 0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,73 0,04 0,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2019-09-30 koniec 3 kwartału /2019 stan na 2018-12-31 koniec 2018 roku stan na 2019-09-30 koniec 3 kwartału /2019 stan na 2018-12-31 koniec 2018 roku
I. Prychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 378 0 88
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 117 -3 615 27 -843
III. Zysk (strata) brutto 117 -57 539 27 -13 131
IV. Zysk (strata) netto 117 -57 539 27 -13 131
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 15 372 -0,23 3 583
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -15 377 0 -3 584
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 -5 -0,23 -1
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 838 70 921 16 197 16 530
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 311 2 277 528 531
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 311 2 277 528 531
XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 644 68 644 15 695 15 999
XIV. Kapitał zakłądowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 15 662 15 979
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec roku obrotowego) 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,40 0,0002 0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,40 0,0002 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,40 0,04 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,40 0,04 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartal 2019r.pdfkwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartal 2019r.pdf kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01,07,2019r do 30,09,2019r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki