REKLAMA

BUDOPOL: Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

2017-07-05 00:15
publikacja
2017-07-05 00:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
raport.numer_14_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-05
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictw przez akcjonariuszy do reprezentowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu, który zawiera szczegółowe informacje będące przedmiotem niniejszego raportu.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy.
Zawiadamiający poinformował, iż uzyskał upoważnienie do wykonywania – wedle własnego uznania – prawa głosu z akcji Spółki w liczbie stanowiącej ponad 20% ogólnej liczby głosów w Spółce w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku ("Zgromadzenie"). Zawiadamiający, wyjaśnił, że
1) Maciej Mackiewicz będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważnił Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
2) Piotr Dubicki będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważnił Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
3) Romuald Olbrych będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważnił Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
4) Magdalena Mackiewicz będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.000.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 1,92% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważniła Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
5) Aleksandra Dubicka będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 1.917.894 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,69% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.917.894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 3,69% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważniła Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
6) Barbara Olbrych będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,85% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.000.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 3,85% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważniła Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania.

W związku z powyższym zdarzeniem powodującym konieczność dokonania zawiadomienia przez Zawiadamiającego jest udzielenie mu pełnomocnictw wskutek czego Zawiadamiającemu przysługiwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku na podstawie pełnomocnictw prawa z 12 417 894 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 23,88 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12 417 894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 23,88 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Zawiadamiający poinformował, że jego uprawnienie do wykonywania prawa głosu z Akcji w imieniu wskazanych akcjonariuszy na podstawie udzielonych pełnomocnictw wygaśnie wraz z zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku.

Stosownie do treści zawiadomienia, Zawiadamiający nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy. Zawiadamiający nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki.
Załączniki
Plik Opis
raport.numer_14_zalacznik.pdfraport.numer_14_zalacznik.pdf zawiadomienie pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-05 Paweł Sroka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki