REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 17:43
publikacja
2021-11-29 17:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_raport_jednostkowy_Q3_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
BAH_raport_skonsolidowany_Q3_2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
BAH_raport_jednostkowy_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_raport_skonsolidowany_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. AKTYWA RAZEM 219 547 398 427 47 389 88 015
II. AKTYWA TRWAŁE 109 204 129 543 23 572 28 617
III. AKTYWA OBROTOWE 110 343 263 284 23 817 58 161
IV. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 5 600 0 1 237
V. PASYWA RAZEM 219 547 398 427 47 389 88 015
VI. KAPITAŁ WŁASNY (22 649) 2 385 (4 889) 527
VII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 23 742 36 868 5 125 8 144
VIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 218 454 359 174 47 153 79 344
IX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 249 083 322 743 54 642 72 656
X. KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY (220 597) (292 293) (48 393) (65 801)
XI. ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 28 486 30 450 6 249 6 855
XII. KOSZTY SPRZEDAŻY I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU (22 570) (24 140) (4 951) (5 434)
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 938 9 343 206 2 103
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (4 330) (6 966) (950) (1 568)
XV. ZYSK/(STRATA) NETTO NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ KONTYNUOWANEJ 2 524 8 687 554 1 956
XVI. PRZYCHODY FINANSOWE 5 925 2 601 1 300 586
XVII. KOSZTY FINANSOWE (4 123) (4 303) (904) (969)
XVIII. WYNIK NA SPRZEDAŻY SPÓŁEK GRUPY 0 225 0 51
XIX. ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 4 326 7 210 950 1 623
XX. PODATEK DOCHODOWY (22) (3 130) (5) (705)
XXI. ZYSK/(STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 4 304 4 080 945 919
XXII. ZYSK/(STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (4 840) (12 263) (1 062) (2 761)
XXIII. ZYSK/(STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY (536) (8 183) (118) (1 842)


I-VIII - POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NA DZIEŃ
30.09.2021 ROKU ORAZ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKUIX-XXIII - POZYCJE
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRESY OD DNIA
01.01.2021 ROKU DO DNIA 30.09.2021 ROKU ORAZ OD DNIA 01.01.2020 ROKU DO
DNIA 30.09.2020 ROKU


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 48/2021 z dnia 2021-11-29 o treści:


Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2021
roku, opublikowanego w dniu 29 listopada 2021 roku.


Korekta polega na uzupełnieniu przedmiotowego raportu okresowego o
załączniki w postaci jednostkowego raportu kwartalnego Emitenta i
skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta, które
omyłkowo nie zostały dołączone do raportu okresowego.


Przedmiotowe załączniki Emitent przekazuje wraz z niniejszym raportem
bieżącym.


Plik Opis
BAH_raport jednostkowy_Q3 2021.pdfBAH_raport jednostkowy_Q3 2021.pdf Raport jednostkowy za Q3 2021 roku
BAH_raport skonsolidowany_Q3 2021.pdfBAH_raport skonsolidowany_Q3 2021.pdf Raport skonsolidowany za Q3 2021 roku

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BAH_raport jednostkowy_Q3 2021.pdfBAH_raport jednostkowy_Q3 2021.pdf Raport jednostkowy za Q3 2021 roku
BAH_raport skonsolidowany_Q3 2021.pdfBAH_raport skonsolidowany_Q3 2021.pdf Raport skonsolidowany za Q3 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki