REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty

2022-08-16 19:42
publikacja
2022-08-16 19:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku, w którym Emitent informował o toczącym się postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z pozwu British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [BAP] przeciwko M. Karlik sp.k. z siedzibą w Poznaniu [M. Karlik], w którym BAP żąda od M. Karlik zapłaty tytułem rozliczeń za okres obowiązywania pomiędzy BAP i M. Karlik umowy dilerskiej i serwisowej, niniejszym informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku BAP: (i) wypełniła weksel własny in blanco wystawiony przez M. Karlik w celu zabezpieczenia należności Spółki wynikających ze sprzedanych M. Karlik towarów na podstawie w/w umowy, na którym poręczenie wekslowe złożyła „Karlik” spółka jawna z siedzibą w Poznaniu [Karlik sp. j.], na kwotę 8.402.876,46 zł; oraz (ii) skierowała do M. Karlik jako wystawcy oraz do Karlik sp. j. jako poręczyciela listy polecone zawierające informację o wypełnieniu weksla oraz wezwanie do wykupu weksla w dniu 25 sierpnia 2022 r.

W/w weksel własny in blanco został wypełniony przez BAP w związku z nieuregulowaniem przez M. Karlik należności wynikających z ww. umowy dilerskiej i serwisowej. Należności te są również przedmiotem ww. postępowania arbitrażowego.

W razie braku wykupienia weksla w terminie płatności BAP rozważy podjęcie wobec poręczyciela wekslowego dalszych kroków prawnych, nie wykluczając wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki