REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Otrzymanie przez BAP wezwania do spłaty zadłużenia

2023-08-18 20:25
publikacja
2023-08-18 20:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-18
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Otrzymanie przez BAP wezwania do spłaty zadłużenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR] w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, nr 34/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku, nr 36/2021 z dnia 10 września 2021 roku, nr 41/2021 z dnia 22 października 2021 roku a także nr 11/2023 z dnia 4 lipca 2023 r., niniejszym informuje o powzięciu przez Emitenta informacji, o otrzymaniu przez Emitenta oraz niektóre spółki zależne Emitenta tj. spółkę British Automotive Polska Spółka Akcyjna [BAP], spółkę British Automotive Łódź spółka z o.o. [BAŁ], spółkę iMotors spółka z o.o. [iMotors], spółkę British Automotive Gdańsk spółka z o.o. [BAG] oraz spółkę British Automotive Silesia spółka z o.o. [BAS] pism od Jaguar Land Rover Limited [JLR] informujących o postawieniu w stan wymagalności całego zadłużenia wynikającego z porozumienia z dnia 22 października 2021 roku zawartego pomiędzy Emitentem, BAP, JLR, spółką Książek Holding spółka z o.o., spółką British Automotive Centrum spółka z o.o., BAG, BAŁ, BAS, iMotors, spółką AML Polska spółką z o.o. i spółką SK Motors spółka z o.o. w likwidacji o spłacie solidarnego zadłużenia Emitenta oraz BAP względem JLR [Porozumienie], łączącego Emitenta i jego spółki zależne z JRL z uwagi na opóźnienie w zapłacie raty zadłużenia. Emitent zaznacza, że wskazane zadłużenie zostało objęte postępowaniem o zatwierdzenie układu [PZU], o którym o Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.

Emitent informuje o otrzymaniu przez BAP od JRL pisma zatytułowanego „Demand for repayment (acceleration noice)”, w którym JRL wezwała do natychmiastowej spłaty całego wynikającego z Porozumienia zadłużenia (w tym narosłych odsetek) w łącznej wysokości 24.919.998,56 euro.

W ocenie Zarządu Emitenta, otrzymane przez BAP oświadczenie zawarte w piśmie JRL jest niedopuszczalne na podstawie art. 256 ust. 2 w zw. z ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego. Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że z uwagi na trwające PZU, w którym Porozumienie zostało umieszczone przez nadzorcę układu tj. Alerion sp. z o.o. [Nadzorca Układu] w spisie umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa BAP, a także z uwagi na brak wymaganej zgody Nadzorcy Układu, oraz brak zastosowania art. 256 ust. 3 Prawa Restrukturyzacyjnego, ze względu na objęcie zadłużenia wynikającego z Porozumienia postępowaniem o zatwierdzenie układu, wystosowane przez JRL do BAP oświadczenie jest bezskuteczne.

Emitent informuje również, że Emitent, a także BAP, BAS, BAŁ, BAG i iMotors otrzymały od JRL informacje o postawieniu w stan wymagalności całego zadłużenia wynikającego z Porozumienia ze wskazaniem, że brak spłaty zadłużenia w terminie 7 dni nastąpi pod rygorem realizacji niektórych z zabezpieczeń, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2021 z dnia 22 października 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-18 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki