REKLAMA

BOŚ SA: wyniki finansowe

2022-11-09 05:56
publikacja
2022-11-09 05:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_BOS_za_III_kw_2022_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 774 505 306 745 165 210 67 289
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 129 217 134 576 27 563 29 521
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 38 325 46 793 8 175 10 265
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 0 0 0
V. Zysk brutto 150 410 47 492 32 084 10 418
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 115 903 30 739 24 723 6 743
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 430 788 66 780 305 202 14 649
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -168 848 -52 133 -36 017 -11 436
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 666 -24 795 -6 541 -5 439
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 231 274 -10 148 262 644 -2 226
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą 1,25 0,33 0,26 0,07
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 1,25 0,33 0,26 0,07
wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 30-09-2022 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2021 kolumna 3 stan na dzień 30-09-2022 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2021
XIII. Aktywa razem 22 254 723 20 585 740 4 569 946 4 475 745
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 388 977 420 389 79 875 91 401
XV. Zobowiązania wobec klientów 18 483 582 17 007 863 3 795 553 3 697 844
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 926 233 1 865 795 395 547 405 661
XVII. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 300 020 317 658
XVIII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XIX. Współczynnik kapitałowy 13,91 14,61
dane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 769 736 301 494 164 193 66 137
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 62 245 62 651 13 278 13 743
XXII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 13 728 19 499 2 928 4 277
XXIII. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 0 0 0
XXIV. Zysk brutto 143 216 43 283 30 549 9 495
XXV. Zysk netto 116 225 30 583 24 792 6 709
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 417 142 43 128 302 291 9 461
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -151 085 -30 690 -32 228 -6 732
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 761 -22 982 -6 135 -5 041
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 237 296 -10 544 263 928 -2 313
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą 1,25 0,33 0,27 0,07
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 1,25 0,33 0,27 0,07
wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 30-09-2022 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2021 kolumna 3 stan na dzień 30-09-2022 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2021
XXXII. Aktywa razem 22 139 112 20 449 968 4 546 206 4 414 075
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 388 977 420 389 79 875 90 740
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 18 517 281 17 012 146 3 802 473 3 672 030
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 925 049 1 864 289 395 304 402 402
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 299 882 315 216
XXXVII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 13,69 14,81
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy BOŚ za III kw 2022 fin.pdfRaport Grupy BOŚ za III kw 2022 fin.pdf Raport Grupy BOŚ za III kw 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2022-11-09 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
2022-11-09 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2022-11-09 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki