REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2016-11-10 08:13
publikacja
2016-11-10 08:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
QSr_3_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 76
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 4 171 146 4 349 600 954 758 1 045 954
II. Zysk na działalności operacyjnej 243 867 107 155 55 820 25 768
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 172 145 60 475 39 403 14 543
Przepływy pieniężne netto
IV. z działalności operacyjnej 103 598 178 000 23 713 42 804
Przepływy pieniężne netto
V. z działalności inwestycyjnej (146 731) (172 729) (33 586) (41 536)
Przepływy pieniężne netto
VI. z działalności finansowej 94 901 (13 952) 21 722 (3 355)
VII. Średnioważona ilość akcji 224 442 263 226 305 000 224 442 263 226 305 000
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,56 0,16 0,13 0,04
IX. według stanu na 30.09.2016 31.12.2016 30.09.2015 31.12.2015
X. Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 3 772 792 3 448 181 874 952 809 147
XI. Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 2 181 172 2 011 171 505 838 471 940
XII. Dług odsetkowy netto 1 005 431 909 691 233 170 213 467
XIII. Dług odsetkowy netto/ EBITDA zannualizowana 2,53 3,50 2,53 3,50
XIV. Kapitał własny 1 570 236 1 414 897 364 155 332 019
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr 3_2016.pdfQSr 3_2016.pdf Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny GKB za 3 kwartały 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-10 Aleksander Baryś Członek Zarządu
2016-11-10 Piotr Szeliga Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki