REKLAMA

BOOMBIT S.A.: wyniki finansowe

2022-09-26 17:07
publikacja
2022-09-26 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_BB_SA_2Q2022_raport_rozszerzony-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Boombit_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_JSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Boombit_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_SSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 Okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 Okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 Okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
II. Przychody ze sprzedaży usług 148 068 113 571 31 893 24 976
III. Koszt własny sprzedaży (136 317) (96 910) (29 362) (21 312)
IV. Wynik brutto ze sprzedaży 11 751 16 661 2 531 3 664
V. Wynik z działalności operacyjnej 5 391 11 971 1 161 2 633
VI. Wynik przed opodatkowaniem 4 553 11 520 981 2 533
VII. Wynik netto 4 230 9 410 911 2 069
VIII. Dochody całkowite razem 3 725 10 025 802 2 205
IX. Wynik przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR) (podstawowy) 0,34 0,46 0,07 0,10
X. Wynik przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR)
(rozwodniony)
0,33 0,46 0,07 0,10
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 401 15 014 2 456 3 302
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 757) (7 261) (1 455) (1 597)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 110 (25) 239 (5)
XIV. Przepływy pieniężne netto razem 5 698 7 596 1 227 1 670
XV. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVI. Aktywa trwałe 46 093 47 777 9 848 10 388
XVII. Aktywa obrotowe 88 206 71 853 18 845 15 622
XVIII. Razem aktywa 134 299 119 630 28 693 26 010
XIX. Kapitał własny przypadający na udziałowców
jednostki dominującej
73 284 75 865 15 657 16 495
XX. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 2 928 3 206 626 697
XXI. Razem kapitał własny 76 212 79 071 16 283 17 192
XXII. Zobowiązania długoterminowe 2 356 2 979 503 648
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 731 37 580 11 907 8 171
XXIV. Razem zobowiązania 58 087 40 559 12 410 8 818
XXV. Razem kapitał własny i zobowiązania 134 299 119 630 28 693 26 010
XXVI. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 Okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 Okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 Okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
XXVII. Przychody ze sprzedaży usług 91 280 65 650 19 661 14 437
XXVIII. Koszt własny sprzedaży (78 979) (57 233) (17 012) (12 586)
XXIX. Wynik brutto ze sprzedaży 12 301 8 417 2 650 1 851
XXX. Wynik z działalności operacyjnej 8 592 3 731 1 851 821
XXXI. Wynik przed opodatkowaniem 7 902 7 200 1 702 1 583
XXXII. Wynik netto 7 684 6 460 1 655 1 421
XXXIII. Dochody całkowite razem 7 684 6 460 1 655 1 421
XXXIV. Wynik przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR)
(podstawowy) / (rozwodniony)
0,57 0,48 0,12 0,11
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 910 5 080 3 427 1 117
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 266) (3 327) (919) (732)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 129 (55) 28 (12)
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 12 024 1 486 2 590 327
XXXIX. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XL. Aktywa trwałe 38 209 42 873 8 163 9 321
XLI. Aktywa obrotowe 78 470 63 207 16 765 13 743
XLII. Razem aktywa 116 679 106 080 24 928 23 064
XLIII. Razem kapitał własny 71 271 70 167 15 227 15 256
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 2 533 3 167 541 689
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 42 875 32 746 9 160 7 119
XLVI. Razem zobowiązania 45 408 35 913 9 701 7 808
XLVII. Razem kapitał własny i zobowiązania 116 679 106 080 24 928 23 064


Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy
2022 i 2021 roku oraz okresy zakończone na dzień 30 czerwca 2022 roku
oraz 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: -
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 czerwca 2022 roku - 4,6427 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do
30 czerwca 2021 roku – 4,5472 EUR/PLN;-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2022 roku – 4,6806 EUR/PLN oraz
na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK BB SA 2Q2022 raport rozszerzony-sig.pdfGK BB SA 2Q2022 raport rozszerzony-sig.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej BoomBit S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku
Boombit_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego JSF.PDFBoombit_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego JSF.PDF Raport z przeglądu JSF 30 czerwca 2022 roku
Boombit_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego SSF.PDFBoombit_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego SSF.PDF Raport z przeglądu SSF 30 czerwca 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Marcin Olejarz Prezes Zarządu
2022-09-26 Marek Pertkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki