REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2023-05-26 08:50
publikacja
2023-05-26 08:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BML_SSF_1Q2023_2023-03-31_pl_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BML_SSF_1Q2023_2023-03-31_pl.xhtml_(1).xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 11 997 8 624 2 552 1 856
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 1 304 -155 277 -33
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 117 -379 238 -82
IV. Zysk (strata) netto 742 -484 158 -104
V. EBITDA 2 882 1 452 613 312
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -425 279 -90 60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 357 2 071 -289 446
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -575 7 831 -122 1 685
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 357 10 181 -501 2 191
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00
XII. Dane odpowiednio na dzień 2023-03-31 2022-12-31 2023-03-31 2022-12-31
XIII. Aktywa razem 173 586 163 099 37 127 34 777
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 297 57 539 14 394 12 269
XV. Zobowiazania długoterminowe 40 008 33 053 8 557 7 048
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 27 289 24 486 5 837 5 221
XVII. Kapitał własny 106 289 105 560 22 733 22 508
XVIII. Kapitał akcyjny 119 448 119 462 25 548 25 472
XIX. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 70 260 65 384 70 260 65 384
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,61 0,32 0,34
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 1,61 0,32 0,34
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BML_SSF_1Q2023_2023-03-31_pl (1).xhtmlBML_SSF_1Q2023_2023-03-31_pl (1).xhtml
BML_SSF_1Q2023_2023-03-31_pl.xhtml (1).xadesBML_SSF_1Q2023_2023-03-31_pl.xhtml (1).xades

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-05-25 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki