REKLAMA
PIT 2023

BEST: wyniki finansowe

2023-11-29 18:16
publikacja
2023-11-29 18:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SR_GK_BEST_IIIQ_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej 277 845 360 823 60 701 76 967
II. Zysk przed opodatkowaniem 61 081 141 618 13 344 30 209
III. Zysk netto 50 766 132 425 11 091 28 248
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 50 406 131 921 11 012 28 140
V. Całkowite dochody 56 563 134 023 12 357 28 589
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 56 217 133 509 12 282 28 479
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 321 603 319 165 70 260 68 081
VIII. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 22 235 22 955 22 235 22 955
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 22 460 23 214 22 460 23 214
X. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,27 5,75 0,50 1,23
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,24 5,68 0,49 1,21
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (29 133) 90 408 (6 365) 19 285
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 820) (4 531) (835) (967)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 648 (95 301) 8 006 (20 329)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 3 695 (9 424) 806 (2 011)
XVI. Stan na dzień: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XVII. Aktywa 1 397 045 1 349 332 301 373 287 710
XVIII. Zobowiązania 654 106 660 304 141 105 140 793
XIX. Kapitał własny 742 939 689 028 160 268 146 917
XX. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 742 934 688 728 160 267 146 853
XXI. Kapitał akcyjny 22 399 22 270 4 832 4 749
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 75 142 67 541 16 416 14 407
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem 59 519 141 613 13 003 30 208
XXIV. Zysk netto 50 406 131 921 11 012 28 140
XXV. Całkowite dochody 56 217 133 508 12 282 28 479
XXVI. Liczba akcji (w tys szt) - podstawowa 22 235 22 955 22 235 22 235
XXVII. Liczba akcji (w tys szt) - rozwodniona 22 460 23 214 22 460 23 214
XXVIII. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,27 5,75 0,50 1,23
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,24 5,68 0,49 1,21
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (35 717) (13 524) (7 803) (2 885)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 990) (4 608) (872) (983)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 361 11 387 10 128 2 429
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 6 654 (6 745) 1 454 (1 439)
XXXIV. Stan na dzień: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXXV. Aktywa 1 181 241 1 045 917 254 819 223 015
XXXVI. Zobowiązania 438 307 357 189 94 552 76 161
XXXVII. Kapitał własny 742 934 688 728 160 267 146 853
XXXVIII. Kapitał akcyjny 22 399 22 270 4 832 4 749


Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym i danymi finansowymi porównawczymia) kursy średnie
Euro wg NBP w 2023 roku kurs na dzień 30.09.2023 roku 4,6356 PLN/EUR
średni kurs za III kwartały 2023 roku 4,5773 PLN/EUR


b) kursy średnie Euro wg NBP w 2022 roku kurs
na dzień 31.12.2022 roku 4,6899 PLN/EUR średni kurs za III
kwartały 2022 roku 4,6880 PLN/EURKursy średnie Euro
zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych: 
pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP
ustalonych na dany dzień bilansowy,
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego
miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SR_GK_BEST_IIIQ_2023.pdfSR_GK_BEST_IIIQ_2023.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport za trzeci kwartał 2023 roku, zawierający kwartalną informację finansową za trzeci kwartał 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2023-11-29 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2023-11-29 MaciejBardan Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki