REKLAMA

BEST: wyniki finansowe

2020-11-26 00:13
publikacja
2020-11-26 00:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SR_GK_BEST_IIIQ_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej 205.124 205.833 46.178 47.773
II. Zysk przed opodatkowaniem 11.948 67.537 2.690 15.675
III. Zysk netto 5.333 62.777 1.201 14.570
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 5.000 62.546 1.126 14.517
V. Całkowite dochody 2.144 67.922 483 15.764
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 1.802 67.688 406 15.710
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 271.872 216.766 61.205 50.310
VIII. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.150 23.169 23.150 23.169
X. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 2,72 0,05 0,63
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 2,70 0,05 0,63
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158.865 118.190 35.764 27.431
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.957) (4.174) (891) (969)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (140.145) (110.793) (31.550) (25.714)
XV. Przepływy pieniężne netto razem 14.763 3.223 3.323 748
XVI. Stan na dzień: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XVII. Aktywa 1.167.970 1.244.868 258.012 292.325
XVIII. Zobowiązania 693.378 772.369 153.172 181.371
XIX. Kapitał własny 474.592 472.499 104.841 110.954
XX. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 474.395 472.229 104.797 110.891
XXI. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.109 5.431
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 67.408 71.034 15.175 16.487
XXIII. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (61.510) (489) (13.847) (113)
XXIV. Zysk / (strata) netto (61.399) (3.239) (13.822) (752)
XXV. Całkowite dochody (61.399) (3.239) (13.822) (752)
XXVI. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
XXVII. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.150 23.169 23.150 23.169
XXVIII. Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (2,67) (0,14) (0,60) (0,03)
XXIX. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (2,65) (0,14) (0,60) (0,03)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43.486 46.719 9.790 10.843
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 141.163 2.740 31.779 636
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (193.768) (76.028) (43.622) (17.646)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem (9.119) (26.569) (2.053) (6.167)
XXXIV. Stan na dzień: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXV. Aktywa 578.292 801.815 127.749 188.286
XXXVI. Zobowiązania 419.965 582.453 92.773 136.774
XXXVII. Kapitał własny 158.327 219.362 34.975 51.512
XXXVIII. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.109 5.431


Kursy
wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi
finansowymi porównawczymia)
kursy średnie Euro wg NBP w 2020 roku- kurs
na dzień 30.09.2020 roku            4,5268 PLN/EUR-
średni kurs za III kwartały 2020 roku 4,4420 PLN/EURb) kursy
średnie Euro wg NBP w 2019 roku- kurs
na dzień 31.12.2019 roku                 4,2585 PLN/EUR-
średni kurs
za III kwartały 2019 roku      4,3086 PLN/EURKursy
średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:-
pozycje
aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych
na dany dzień bilansowy,

- pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca
prezentowanego okresu sprawozdawczego.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SR_GK_BEST_IIIQ_2020.pdfSR_GK_BEST_IIIQ_2020.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy GK BEST S.A. za trzeci kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-11-26 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki