REKLAMA

BEST: wyniki finansowe

2020-09-16 04:55
publikacja
2020-09-16 04:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenia_Zarzadu_GK_BEST_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_BEST_SF_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_BEST_SSF_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_BEST_IP__2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_BEST_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZzD_GK_BEST_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Rady_Nadzorczej_IP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze/2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej 132.614 136.221 29.859 31.768
II. Zysk przed opodatkowaniem 31.260 43.810 7.038 10.217
III. Zysk netto 25.993 40.361 5.853 9.413
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 25.771 40.244 5.803 9.385
V. Całkowite dochody 25.546 45.761 5.752 10.672
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 25.317 45.645 5.700 10.645
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 182.529 141.347 41.098 32.963
VIII. Pełna EBITDA gotówkowa* 105.906 107.424 23.846 25.052
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
X. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.164 23.167 23.164 23.167
XI. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,12 1,75 0,25 0,41
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,11 1,74 0,25 0,41
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105.918 71.061 23.848 16.572
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.936) (2.596) (436) (605)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (70.732) (86.061) (15.926) (20.070)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 33.250 (17.596) 7.486 (4.103)
XVII. Stan na dzień: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XVIII. Aktywa 1.231.086 1.244.868 275.657 292.325
XIX. Zobowiązania 732.981 772.369 164.125 181.371
XX. Kapitał własny 498.105 472.499 111.533 110.954
XXI. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 497.910 472.229 111.489 110.891
XXII. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.178 5.431
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody z działalności operacyjnej 48.089 46.981 10.828 10.956
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 690 1.006 155 235
XXV. Zysk /( strata) netto 206 (1.210) 46 (282)
XXVI. Całkowite dochody 206 (1.210) 46 (282)
XXVII. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
XXVIII. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.164 23.167 23.164 23.167
XXIX. Zysk/(strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,01 (0,05) 0,00 (0,01)
XXX. Rozwodniony Zysk/( strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,01 (0,05) 0,00 (0,01)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47.402 40.456 10.673 9.435
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 107.386 20 24.179 5
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (144.568) (68.627) (32.551) (16.004)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem 10.220 (28.151) 2.301 (6.564)
XXXV. Stan na dzień: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXVI. Aktywa 669.702 801.815 149.956 188.286
XXXVII. Zobowiązania 449.770 582.453 100.710 136.774
XXXVIII. Kapitał własny 219.932 219.362 49.246 51.512
XXXIX. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.178 5.431


* Pełna EBITDA Gotówkowa oznacza Pełną
EBITDA pomniejszoną o przychody z wierzytelności własnych Grupy oraz
wierzytelności Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do
udziału Grupy w aktywach netto tych podmiotów) oraz powiększoną o spłaty
wierzytelności własnych Grupy oraz wierzytelności Podmiotów
Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do udziału Grupy w aktywach
netto tych podmiotów).Pełna EBITDA
oznacza EBITDA Grupy powiększoną o amortyzację i koszty finansowe netto
Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do udziału Grupy
w aktywach netto tych podmiotów).Podmiot
Niekontrolowany oznacza podmiot, w którym Grupa posiada udział
niekontrolującyKursy wymiany złotego, w okresach
objętych skróconym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniem
finansowym i danymi finansowymi porównawczymia)kursy średnie
Euro wg NBP w 2020 rokukurs na dzień 30.06.2020 roku 4,4660 PLN/EURśredni
kurs z 6 miesięcy 2020 roku 4,4413 PLN/EUR


b)kursy średnie Euro wg NBP w 2019 rokukurs na dzień
31.12.2019 roku 4,2585 PLN/EURśredni kurs z 6 miesięcy 2019 roku
4,2880 PLN/EUR


Kursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg
średnich kursów NBP ustalonych na dany dzień bilansowy,pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca
prezentowanego okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenia_Zarządu_GK_BEST_IP_2020.pdfOświadczenia_Zarządu_GK_BEST_IP_2020.pdf Oświadczenie Zarządu BEST S.A. do raportu za IP 2020 roku
Raport_BEST_SF_IP_2020.pdfRaport_BEST_SF_IP_2020.pdf Raport Audytora z przeglądu Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BEST S.A. za IP 2020 roku
Raport_GK_BEST_SSF_IP_2020.pdfRaport_GK_BEST_SSF_IP_2020.pdf Raport Audytora z przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BEST S.A. za IP 2020 roku
SF_BEST_IP_ 2020.pdfSF_BEST_IP_ 2020.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BEST S.A za IP 2020 roku
SSF_GK_BEST_IP_2020.pdfSSF_GK_BEST_IP_2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BEST S.A.
SZzD_GK_BEST_IP_2020.pdfSZzD_GK_BEST_IP_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności w IP 2020 roku
Wybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2020.pdfWybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2020.pdf Wybrane dane finansowe do raportu GK BEST S.A. za IP 2020 roku
Stanowisko_Zarządu_IP_2020.pdfStanowisko_Zarządu_IP_2020.pdf Stanowisko Zarządu BEST S.A. odnośnie wniosków z zastrzeżeniem z przeglądu sprawozdań wydanych przez firmę audytorską
Opinia_Rady_Nadzorczej_IP_2020.pdfOpinia_Rady_Nadzorczej_IP_2020.pdf Opinia Rady Nadzorczej BEST S..A. odnośnie wniosków z zastrzeżeniem z przeglądu sprawozdań wydanych przez firmę audytorską

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-09-16 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki