14,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_I_2019.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_I_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 698 568 162 136
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 428 274 100 66
III. Zysk (strata) brutto -264 -480 -61 -115
IV. Zysk (strata) netto -214 -441 -50 -106
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 899 1 579 209 378
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -919 -960 -214 -230
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -20 619 -5 148
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 153 549 153 932 35 698 35 798
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 093 61 262 14 203 14 247
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 640 12 355 2 706 2 873
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 959 48 433 11 382 11 263
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 456 92 670 21 495 21 551
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 661 3 662
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,14 -0,02 -0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,14 -0,02 -0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,36 29,43 6,83 6,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,36 29,43 6,83 6,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA-Q I 2019.pdfPozostałe informacje SA-Q I 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 150 401 150 856 152 600
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 20
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 554 554 555
3. Należności długoterminowe 18 539 19 072 20 140
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 18 539 19 072 20 140
4. Inwestycje długoterminowe 130 588 130 588 130 588
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 130 588 130 588 130 588
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 130 588 130 588 130 588
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 720 637 1 297
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 720 637 1 297
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 3 148 3 076 4 046
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 2 093 2 022 1 817
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
1.1. Od pozostałych jednostek 2 093 2 022 1 817
2. Inwestycje krótkoterminowe 1 023 1 043 2 199
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 023 1 043 2 199
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 023 1 043 2 199
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 11 30
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 153 549 153 932 156 646
PASYWA
I. Kapitał własny 92 456 92 670 92 111
1. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746
2. Kapitał zapasowy 61 545 61 545 60 815
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 118 730
5. Zysk (strata) netto -214 118 -441
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 093 61 262 64 535
1. Rezerwy na zobowiązania 480 460 377
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 436 402 288
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 26 1
a) długoterminowa 1 1 1
b) krótkoterminowa 25 25
1.3. Pozostałe rezerwy 18 32 88
długoterminowe
a) krótkoterminowe 18 32 88
2. Zobowiązania długoterminowe 11 640 12 355 47 142
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 11 640 12 355 47 142
2.2. a) kredyty i pożyczki 11 270 11 960 13 980
2.3. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 362
2.4. c) inne zobowiązania finansowe 370 395
2.5. d) inne 2 800
3. Zobowiązania krótkoterminowe 48 959 48 433 17 002
3.1. Wobec jednostek powiązanych 5 801 5 801 5 230
3.2. a) inne 5 801 5 801 5 230
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.3. Wobec pozostałych jednostek 43 155 42 629 11 769
3.4. a) kredyty i pożyczki 2 710 2 680 2 580
3.5. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 365 29 910
3.6. c) inne zobowiązania finansowe 96 94
3.7. d) z tytułu dostaw i usług 25 9 28
3.8. e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 115 92 115
3.9. f) z tytułu wynagrodzeń 15 15 17
3.10. g) inne 9 829 9 829 9 029
3.11. Fundusze specjalne 3 3 3
4. Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14
a) długoterminowe 14 14 14
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 153 549 153 932 156 646
Wartość księgowa 92 456 92 670 92 111
Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,36 29,43 29,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,36 29,43 29,25
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 698 568
- od jednostek powiązanych 224 59
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 698 568
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Koszty działalności operacyjnej 250 291
III. Amortyzacja 6 6
IV. Zużycie materiałów i energii 3
V. Usługi obce 84 111
VI. Podatki i opłaty, w tym: 7 7
VII. Wynagrodzenia 133 127
VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 22
IX. Pozostałe koszty rodzajowe 7 15
X. Zysk (strata) ze sprzedaży 448 277
XI. Pozostałe przychody operacyjne 8 0
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne przychody operacyjne 8 0
XII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 28 3
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 428 274
XIV. Przychody finansowe 0 0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XV. Koszty finansowe 692 754
1. Odsetki w tym: 692 754
- dla jednostek powiązanych 38 39
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) brutto -264 -480
XVII. Podatek dochodowy -50 -39
część bieżąca
a) część odroczona -50 -39
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVIII. Zysk (strata) netto -214 -441
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 346 -626
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 92 670 92 552 92 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 92 670 92 552 92 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 61 545 60 815 60 815
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 730 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 730 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 730
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 545 61 545 60 815
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 118 730 730
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 118 730 730
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 118 730 730
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 730 0
- podział zysku 730
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 118 0 730
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 118 0 730
5. Wynik netto -214 118 -441
a) zysk netto 118
b) strata netto 214 441
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 456 92 670 92 111
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92 456 92 670 92 111
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -214 -441
II. Korekty razem 1 113 2 020
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 6
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 691 754
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 20 42
Zmiana stanu zapasów
4. Zmiana stanu należności 463 424
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 39 896
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -106 -102
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 899 1 579
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 0 0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 919 960
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 660 630
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 23
3. Odsetki 236 330
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -919 -960
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -20 619
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20 619
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 043 1 580
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 023 2 199
- o ograniczonej możliwości dysponowania 928 1 866
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA-Q I 2019.pdfInformacja dodatkowa SA-Q I 2019.pdf
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wyboru członków RN oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wyboru członków RN na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający).

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.