BANK PEKAO SA: Informacje niefinansowe

2020-06-16 18:19
publikacja
2020-06-16 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacje niefinansowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2019 obejmujące dane dotyczące Banku oraz grupy kapitałowej Banku, sporządzone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zostało zamieszczone na stronie internetowej Banku https://www.pekao.com.pl w zakładce „Informacje dla inwestorów–Raporty i sprawozdania–Odpowiedzialny biznes” (tj. w zakładce, w której zamieszczone są również analogiczne sprawozdania za rok 2017 i 2018).

Podstawa prawna: § 5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION16.06.2020 - Report 39/2020:
Non-financial informationLegal basis:Article 56 Section
1 point 2 of the Offering Act – current and periodic informationContent
of the report:Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank")
informs that the report on non-financial information for 2019, including
data regarding the Bank and the Bank's capital group, prepared by
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. as a higher-level parent company, has
been posted on the Bank's website https://www.pekao.com.pl in the tab
"Information for investors–Reports–Corporate social responsibility"
(i.e. in the tab where similar reports for 2017 and 2018 are also
included).Legal basis: § 5 point 11 of the Finance Minister's
Ordinance of 29 March 2018 re. current and periodic reports published by
the issuers of securities and the rules under which the information
required by the laws of non-member states shall be deemed equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-06-16 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki