REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2022-05-30 18:11
publikacja
2022-05-30 18:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BB_SF_IQ_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Koszty działalności operacyjnej (37) (49) (8) (11)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (37) (49) (8) (11)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 (47) 4 (10)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 437 3 96
VI. Zysk (strata) netto 12 437 3 96
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 31.03.2022 r. 31.12.2021 r. 31.03.2022 r. 31.12.2021 r.
XI. Aktywa trwałe 296 296 64 64
XII. Aktywa obrotowe 215 202 46 44
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 71 72 15 16
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 95 95 20 21
XVIII. Kapitał własny (3 903) (3 915) (839) (851)
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 414 4 413 949 959
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 794 802 171 174
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (0,18) (0,18) (0,04) (0,04)
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,00 (0,03) 0,00 (0,01)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na EURO według następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 marca 2022 r. przez Narodowy Bank Polski (4,6525
zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,6472 zł / EURO),


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2021 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,5994 zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,5721 zł / EURO) w okresie pierwszego kwartału
2021 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BB SF IQ 2022.pdfBB SF IQ 2022.pdf JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY BALTIC BRIDGE S.A. ZA OKRES 01.01.2022 – 31.03.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki