REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2021-09-20 17:07
publikacja
2021-09-20 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BB_IH_2021_20.06.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Koszty działalności operacyjnej (138) (109) (30) (25)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (138) (109) (30) (25)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (130) (345) (29) (78)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 123 342 27 77
VI. Zysk (strata) netto 123 342 27 77
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 (1) 0 ()
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 30.06.2021 r. 31.12.2020 r. 30.06.2021 r. 31.12.2020 r.
XI. Aktywa trwałe 631 512 140 111
XII. Aktywa obrotowe 497 392 110 85
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 438 333 95 72
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 35 8 8
XVIII. Kapitał własny (3 152) (3 275) (697) (710)
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 280 4 179 947 906
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 2 114 2 943 468 638
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (0,14) (0,15) (0,03) (0,03)
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,01 (0,25) 0,00 (0,06)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
raport z przeglądu.pdfraport z przeglądu.pdf Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r. Baltic Bridge S,A.
BB IH 2021_20.06.pdfBB IH 2021_20.06.pdf JEdnostkowy skrócony raport półroczny Baltic Bridge S.A. za okres 01.01.2021-20.06.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki