REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

2021-01-27 09:31
publikacja
2021-01-27 09:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Biezacy_nr_1_202.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_1_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 1/2021 z dnia 27 January 2021
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym informuje o następujących terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe:
- pierwszy kwartał 2021 roku – 31 maja 2021 roku;
- trzeci kwartał 2021 roku – 24 listopada 2021 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe– 14 września 2021 roku.

3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 27 kwietnia 2021 roku.

Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:
- zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe,
- zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Raport Bieżący nr 1_202.pdfRaport Bieżący nr 1_202.pdf Raport Bieżący Nr 1
Current report no 1_2021.pdfCurrent report no 1_2021.pdf Current Report No 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 1/2021 dated 27 January 2021


Dates for releasing the interim reports in 2021


The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”), in
compliance with § 80 section 1 of the Regulation of the Minister of
Finance in Poland dated 29 March 2018 on current and interim reports
published by issuers of securities and conditions for recognition as
equivalent of information whose disclosure is required under the laws of
a non-member state (“Regulation”), hereby advises of the dates of
publication of the interim reports in 2021:


1. Consolidated quarterly reports including stand alone financial
information:


- First quarter 2021 – 31 May 2021


- Third quarter 2021 – 24 November 2021


2. Half year consolidated report for 2021 including stand alone
financial information – 14 September 2021.


3. Stand alone and consolidated annual report for 2020 – 27 April 2021.


The Board of Directors of the Company represents further that:


- in accordance with § 62 sections 1 and 3 of the Regulation the Company
intends to publish consolidated quarterly reports including stand alone
financial information and a consolidated half year report including
stand alone financial information,


- in accordance with § 79 sections 2 of the Regulation the Company is
not obliged to publish the quarterly report and the consolidated
quarterly report for the second quarter and the final quarter of the
financial year.


Legal basis: § 80 section 1 of the Regulation of the Minister of Finance
dated 29 March 2018 on the current and periodic disclosures to be made
by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of
information whose disclosure is required under the laws of a non-member
state (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Mark Chasey Director Mark Chasey
2021-01-27 Andrew Fox Director Andrew Fox
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki