ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2019-11-18 08:00
publikacja
2019-11-18 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APSA_3Q_2019_Raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_3Q_2019_Quarterly_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 2 377 452 2 389 573 552 615 562 375
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 178 253 150 183 41 433 35 345
III. Zysk (strata) brutto 152 807 122 432 35 518 28 814
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 119 150 91 187 27 695 21 460
Działalność zaniechana
V. Zysk (strata) z działalności zaniechanej - - - -
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 119 150 91 187 27 695 21 460
VII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 72 214 45 551 16 785 10 720
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 224 904 68 123 52 277 16 032
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (74 201) (114 739) (17 247) (27 003)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (94 615) (12 112) (21 992) (2 851)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 56 088 (58 728) 13 037 (13 821)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,04 0,66 0,24 0,15
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,04 0,66 0,24 0,15
XVI. Średni kurs PLN/EUR * 4,3022 4,2491
XVII. Aktywa (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 2 155 512 2 156 174 492 846 501 436
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 535 786 441 381 122 505 102 647
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 707 571 850 245 161 782 197 731
XX. Kapitał własny (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 912 154 861 193 208 559 200 277
XXI. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 69 288 69 288 15 842 16 113
XXII. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXIII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,16 12,43 3,01 2,89
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,16 12,43 3,01 2,89
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - 13 857 557 - 3 222 688
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - 0,20 - 0,05
XXVIII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,3736 4,3000
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXIX. Przychody ze sprzedaży 52 726 69 287 12 255 16 306
XXX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 702 42 002 6 904 9 885
XXXI. Zysk (strata) brutto 19 084 28 979 4 436 6 820
XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 19 083 28 675 4 436 6 749
XXXIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 19 083 28 675 4 436 6 749
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 422 (90 408) 13 580 (21 277)
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 618) (199) (376) (47)
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (60 544) 59 884 (14 073) 14 093
XXXVII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 740) (30 723) (869) (7 231)
XXXVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 740) (30 723) (869) (7 231)
XXXIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XL. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,28 0,41 0,06 0,10
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,28 0,41 0,06 0,10
XLIII. Średni kurs PLN/EUR * 4,3022 4,2491
XLIV. Aktywa (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 951 494 992 611 217 554 230 840
XLV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 143 077 82 807 32 714 19 257
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 252 563 374 679 57 747 87 135
XLVII. Kapitał własny (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 555 855 535 124 127 093 124 447
XLVIII. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2019 i na 31/12/2018) 69 288 69 288 15 842 16 113
XLIX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
L. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
LI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,02 7,72 1,83 1,80
LII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,02 7,72 1,83 1,80
LIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - 13 857 557 - 3 222 688
LIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - 0,20 - 0,05
LV. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,3736 4,3000


* - Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który
sporządzany jest raport.** - Pozycje bilansowe i wartość
księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA 3Q_2019 Raport kwartalny.pdfAPSA 3Q_2019 Raport kwartalny.pdf APSA_3Q2019_Raport kwartalny
APSA 3Q_2019 Quarterly report.pdfAPSA 3Q_2019 Quarterly report.pdf APSA_3Q2019_Quarterly report

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2019-11-18 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki