REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-24 17:45
publikacja
2021-05-24 17:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_APS_Energia_raport_1_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 13 342 14 940 2 918 3 398
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 821 -5 654 -617 -1 286
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 026 -6 250 -662 -1 422
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 781 -6 154 -608 -1 400
V. Zysk (strata) netto -2 781 -6 154 -608 -1 400
VI. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego -2 781 -6 154 -608 -1 400
VII. Suma dochodów całkowitych -2 436 -7 535 -533 -1 714
VIII. Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący -2 436 -7 535 -533 -1 714
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 727 442 -378 101
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 -4 229 -53 -962
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 691 469 370 107
XII. Przepływy pieniężne netto razem -277 -3 318 -61 -755
XIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,01 -0,22 0,00 -0,05
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,01 -0,22 0,00 -0,05
XVI. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XVII. Aktywa trwałe 44 387 44 423 9 524 9 626
XVIII. Aktywa obrotowe 45 505 47 130 9 764 10 213
XIX. Aktywa razem 89 892 91 553 19 289 19 839
XX. Zobowiązania długoterminowe 22 269 24 580 4 778 5 326
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 852 20 766 5 118 4 500
XXII. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 43 771 46 207 9 392 10 013
XXIII. Kapitały własne 43 771 46 207 9 392 10 013
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIV. Przychody ze sprzedaży 7 056 7 355 1 543 1 673
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -610 -2 426 -133 -552
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -790 1 916 -173 436
XXVII. Zysk (strata) netto -732 1 934 -160 440
XXVIII. Suma całkowitych dochodów -732 1 934 -160 440
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 837 1 896 -402 431
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 625 34 574 8
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -533 -3 446 -117 -784
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 255 -1 516 56 -345
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XXXIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,03 0,07 -0,01 0,02
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,03 0,07 -0,01 0,02
XXXVI. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XXXVII. Aktywa trwałe 35 821 35 914 7 686 7 782
XXXVIII. Aktywa obrotowe 28 070 31 578 6 023 6 843
XXXIX. Aktywa razem 63 891 67 492 13 710 14 625
XL. Zobowiązania długoterminowe 19 035 19 689 4 085 4 266
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 9 356 11 571 2 008 2 507
XLII. Kapitały własne 35 500 36 232 7 618 7 851


Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wedlug kursu
EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzien każdego miesiąca
danego okresu obrotowego.


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu EUR/PLN obowiązujacego na koniec danego okresu
obrotowego, ustalonego przez NBP.


Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku wyniósł 4,5721
EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniósł 4,3963
EUR/PLN.


Kurs na dzień 31 marca 2021 roku wyniósl 4,6603 EUR/PLN oraz na dzień 31
grudnia 2020 roku wyniósł 4,6148 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa APS Energia raport 1 kwartał 2021.pdfGrupa APS Energia raport 1 kwartał 2021.pdf Grupa APS Energia 1 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-05-24 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki