REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 18:32
publikacja
2021-03-31 18:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.BES.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ssf.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ssf.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
31122020_SSF_APS_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
31122020_SSF_APS_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 85 404,00 134 758,00 19 088,00 31 326,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 605,00 13 036,00 -582,00 3 030,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 727,00 12 319,00 -1 057,00 2 864,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -5 377,00 10 637,00 -1 202,00 2 473,00
V. Zysk (strata) netto -5 377,00 10 637,00 -1 202,00 2 473,00
VI. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego -5 377,00 10 637,00 -1 202,00 2 473,00
VII. Suma dochodów całkowitych -7 367,00 11 278,00 -1 647,00 2 622,00
VIII. Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący -7 367,00 11 278,00 -1 647,00 2 622,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 045,00 8 657,00 457,00 2 012,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 330,00 -379,00 -968,00 -88,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 420,00 -4 232,00 -764,00 -984,00
XII. Przepływy pieniężne netto razem -5 705,00 4 046,00 -1 275,00 941,00
XIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494,00 28 185 494,00 28 185 494,00 28 185 494,00
XIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,19 0,38 -0,04 0,09
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,19 0,38 -0,04 0,09
XVI. Aktywa trwałe 44 423,00 42 900,00 9 626,00 10 074,00
XVII. Aktywa obrotowe 47 130,00 66 832,00 10 213,00 15 694,00
XVIII. Aktywa razem 91 553,00 109 732,00 19 839,00 25 768,00
XIX. Zobowiązania długoterminowe 24 580,00 21 240,00 5 326,00 4 988,00
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 20 766,00 33 509,00 4 500,00 7 869,00
XXI. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 46 207,00 54 983,00 10 013,00 12 911,00
XXII. Kapitały własne 46 207,00 54 983,00 10 013,00 12 911,00
Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wedlug kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzien każdego miesiąca danego okresu obrotowego. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązujacego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP. Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniósł 4,4742 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,3018 EUR/PLN. Kurs na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósl 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,2585 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.BES.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.BES.xhtml.xades List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis
259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.zip259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 Grupa APS Energia
259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.BES.zip.xades259400E3RDWMIUQHME95-2020-12-31.BES.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 Grupa APS Energia - podpis
Sprawozdanie Zarządu.xhtmlSprawozdanie Zarządu.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie Zarządu.BES.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu.BES.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności - podpis
Oświadczenie Zarządu_ssf.xhtmlOświadczenie Zarządu_ssf.xhtml Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu_ssf.BES.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu_ssf.BES.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu - podpis
Informacja Zarządu.xhtmlInformacja Zarządu.xhtml Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej
Informacja Zarządu.BES.xhtml.xadesInformacja Zarządu.BES.xhtml.xades Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej - podpis
31122020_SSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml31122020_SSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml Sprawozdanie UHY ECA z badania
31122020_SSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades31122020_SSF_APS_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades Sprawozdanie UHY ECA z badania - podpis
Oświadczenie RN.xhtmlOświadczenie RN.xhtml Oświadczenie RN
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań za 2020.xhtmlSprawozdanie RN z oceny sprawozdań za 2020.xhtml Sprawozdanie RN z wyników oceny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki