REKLAMA

ALCHEMIA: Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.

2019-07-03 16:08
publikacja
2019-07-03 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęło datowanych na ten sam dzień łącznie pięć zawiadomień od odpowiednio Boryszew S.A., Impexmetal S.A., Pana Romana Krzysztofa Karkosika oraz Pani Grażyny Karkosik sporządzonych zgodnie z art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) dotyczących zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Impexmetal S.A.:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003679, NIP 5250003551, REGON 011135378 („Impexmetal”) zawiadamia, iż w dniu 2 lipca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Impexmetal, na podstawie Umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym, 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), zmienił się udział Impexmetal w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, tj. zwiększył się o 1%, w związku z czym Impexmetal, który do czasu rozliczenia transakcji posiadał bezpośrednio i pośrednio 60,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio 65,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Przed rozliczeniem ww. transakcji, Impexmetal posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 104.690.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 60,36% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 104.690.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 60,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:
- Impexmetal – 89.445.000 akcji Alchemia, uprawniających do 89.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło po zaokrągleniu, 51,57% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Po rozliczeniu ww. transakcji, Impexmetal posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną Eastside-Bis Sp. z o.o. 113.970.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 65,71% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do 113.970.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 65,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:
- Impexmetal – 98.725.000 akcji Alchemia, uprawniających do 98.725.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 56,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Eastside-Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Podmiotem zależnym od Impexmetal posiadającym akcje Alchemia jest Eastside-Bis Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.
Ponadto Impexmetal informuje, że:
- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;
- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 jest równa liczbie wskazanej powyżej.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Romana Krzysztofa Karkosika:

„Zgodnie z artykułem 69 w związku z art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz 512 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) zawiadamiam, iż w dniu 2 lipca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez spółkę zależną Impexmetal SA, na podstawie Umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym, 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), zmienił się mój pośredni udział w kapitale zakładowym Alchemia i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej jak 1%.
Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, posiadałem bezpośrednio 39.260.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 22,6348% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 105.190.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 60,6457% udziału w kapitale zakładowym.
Posiadane akcje dawały bezpośrednio 39.260.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 22,6348% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 105.190.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 60,6457% ogólnej liczby głosów :
- Boryszew S.A.: 500.000 szt akcji, co stanowiło 0,2883% udziału w kapitale zakładowym, 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,2883% ogólnej liczby głosów
- Impexmetal S.A.: 89.445.000 szt akcji, co stanowiło 51,5682% udziału w kapitale zakładowym, 89.445.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 51,5682% ogólnej liczby głosów
- Eastside – Bis Sp.z o.o.: 15.245.000 szt akcji, co stanowiło 8,7893% udziału w kapitale zakładowym, 15.245.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 8,7893% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu ww. transakcji, jestem posiadaczem bezpośrednio 39.260.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowi 22,6348% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 114.470.000 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowi 65,9960% udziału w kapitale zakładowym.
Posiadane akcje dają bezpośrednio 39.260.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 22,6348% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 114.470.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 65,9960% ogólnej liczby głosów :
- Boryszew S.A.: 500.000 szt akcji, co stanowi 0,2883% udziału w kapitale zakładowym, 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,2883% ogólnej liczby głosów
- Impexmetal S.A.: 98.725.000 szt akcji, co stanowi 56,9184% udziału w kapitale zakładowym, 98.725.000 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 56,9184% ogólnej liczby głosów
- Eastside – Bis Sp.z o.o.: 15.245.000 szt akcji, co stanowi 8,7893% udziału w kapitale zakładowym, 15.245.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 8,7893% ogólnej liczby głosów.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pani Grażyny Karkosik:

„Zgodnie z artykułem 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż w dniu 2 lipca 2019 roku w wyniku sprzedaży (rozliczenie sprzedaży nastąpiło 2 lipca 2019 roku) na podstawie Umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym 9.280.000 akcji Alchemia SA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), zmienił się mój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia o więcej jak 2%, został również przekroczony próg 15%.
Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, posiadałam bezpośrednio 29.000.000 sztuk akcji Alchemia S.A, co stanowiło 16,7195% udziału w kapitale zakładowym spółki Alchemia S.A.
Na dzień 1 lipca 2019 roku posiadałam 29.000.000 głosów na WZ Alchemia S.A., co stanowiło 16,7195% ogólnej liczby głosów na WZ Alchemia S.A..
Po rozliczeniu ww.transakcji, posiadam 19.720.000 sztuk akcji spółki Alchemia S.A. stanowiących 11,3693% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dają 19.720.000 głosów na WZ, co stanowi 11,3693% ogólnej liczby głosów na WZ Alchemia S.A.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

Treść pierwszego zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 („Boryszew”) zawiadamia, iż w dniu 2 lipca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez spółkę zależną Impexmetal S.A., na podstawie Umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym, 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”), zmienił się udział Boryszew w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, tj. zwiększył się o ponad 1%, w związku z czym Boryszew, który do czasu rozliczenia tej transakcji posiadał bezpośrednio i pośrednio 60,65% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, obecnie posiada bezpośrednio i pośrednio 65,99% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Przed rozliczeniem ww. transakcji, Boryszew posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Eastside–Bis Sp. z o.o. 105.190.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 60,65% kapitału zakładowego i uprawniających do 105.190.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło po zaokrągleniu 60,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:
- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Impexmetal S.A. – 89.445.000 akcji Alchemia, uprawniających do 89.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 51,57% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Po rozliczeniu ww. transakcji, Boryszew posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne Impexmetal S.A. i Eastside–Bis Sp. z o.o. 114.470.000 akcji Alchemia, stanowiących po zaokrągleniu 65,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 114.470.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:
- Boryszew – 500.000 akcji Alchemia, uprawniających do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Impexmetal S.A. – 98.725.000 akcji Alchemia, uprawniających do 98.725.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 56,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Eastside–Bis Sp. z o.o. – 15.245.000 akcji Alchemia, uprawniających do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 8,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Podmiotami zależnymi od Boryszew posiadającymi akcje Alchemia są Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie i Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Podmiotem zależnym od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym akcje Alchemia jest Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Ponadto Boryszew informuje, że:
- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;”

Treść drugiego zawiadomienia otrzymanego od Boryszew S.A.:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063824, NIP 8370000634, REGON 750010992 („Boryszew”) w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Boryszew, Panem Romanem Krzysztofem Karkosik, Panią Grażyną Wandą Karkosik, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Strony Porozumienia”) zawiadamia, iż w dniu 2 lipca 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym, 9.280.000 (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003096 („Alchemia”) zmienił się udział poszczególnych Stron Porozumienia o więcej niż 1% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Przed rozliczeniem ww. transakcji Strony Porozumienia posiadają łącznie 173.450.000 akcje Alchemia, co stanowiło 100% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 173.450.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:
- Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 39.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło po zaokrągleniu, 22,63% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 39.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 22,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia,
- Pani Grażyna Wanda Karkosik posiadała 29.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 16,72% kapitału zakładowego Alchemia, i uprawniało do 29.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 16,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Boryszew posiadała 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 0,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 89.445.000 akcje zwykłych na okaziciela Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 51,57% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniało do 89.445.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 51,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadała 15.245.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowiło, po zaokrągleniu, 8,79% udziału w kapitale zakładowym Alchemia i uprawniało do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu 8,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po rozliczeniu ww. transakcji Strony Porozumienia posiadają łącznie 173.450.000 akcje Alchemia, co stanowiło 100% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 173.450.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, w tym:
- Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 39.260.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi po zaokrągleniu, 22,63% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 39.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 22,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia,
- Pani Grażyna Wanda Karkosik posiada 19.720.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 11,37% kapitału zakładowego Alchemia, i uprawnia do 19.720.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 11,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Boryszew posiada 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 0,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia;
- Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 98.725.000 akcje zwykłych na okaziciela Alchemia, stanowiące, po zaokrągleniu, 56,92% kapitału zakładowego Alchemia i uprawnia do 98.725.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu, 56,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 15.245.000 akcji zwykłych na okaziciela Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 8,79% udziału w kapitale zakładowym Alchemia i uprawnia do 15.245.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi, po zaokrągleniu 8,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Podmiotami zależnymi od Pana Romana Krzysztofa Karkosika posiadającymi akcje Alchemia są Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Eastside–Bis
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Podmiotami zależnymi od Boryszew S.A. posiadającymi akcje Alchemia są Impexmetal S.A.
z siedzibą w Warszawie i Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Podmiotem zależnym od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym akcje Alchemia jest Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Brak jest podmiotów zależnych od Pani Grażyny Wandy Karkosik oraz Eastside–Bis Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie posiadających akcje Alchemia.
Ponadto Boryszew informuje, że:
- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Alchemia;
- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Alchemia, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 jest równa liczbie wskazanej powyżej.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-03 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki