REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

2021-04-19 23:55
publikacja
2021-04-19 23:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSF_AWM_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AWM_SzDZ_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AWM_Oswiadczenie_RN_dot._KA_za_rok_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AWM_Ocena_RN_(jednostka_+_GK)_dot._SF..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_AWM_2020..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 257 294 57 68
II. Zysk (strata) ze sprzedaży (1 949) (1 824) (436) (424)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 986) (1 198) (444) (278)
IV. Zysk (strata) netto (2 374) (1 361 (531) (316)
Zysk (strata) netto przypisany:
V. Akcjonariuszom jednostki dominującej (2 374) (1 361) (531) (316)
VI. Udziałom niekontrolującym - - - -
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
VII. - podstawowy (0,04) (0,02) 0,00 0,00
VIII. - rozwodniony (0,04) (0,02) 0,00 0,00
IX. Całkowite dochody ogółem (2 191) (1 178)
Całkowity dochód ogółem przypisany:
X. Akcjonariuszom jednostki dominującej (2 191) (1 178) (490) (274)
XI. Udziałom niekontrolującym - - - -
XII. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa trwałe 29 048 37 211 6 295 8 738
XIV. Aktywa obrotowe 22 435 6 556 4 862 1 540
XV. Aktywa ogółem 51 483 43 767 11 156 10 278
XVI. Kapitał własny ogółem 30 653 32 830 6 642 7 709
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 30 653 32 830 6 642 7 709
XVIII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące - - - -
XIX. Zobowiązania długoterminowe 7 865 7 931 1 704 1 862
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 12 965 3 006 2 809 706
XXI. Pasywa ogółem 51 483 43 767 11 156 10 278
XXII. 2020 2019 2020 2019
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 248) 4 983 (502) 1 158
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 016) (6 718) (1 121) (1 562)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 726 1 397 1 950 325
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem 1 462 (338) 327 (79)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_AWM_2020..pdfSSF_AWM_2020..pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe AWM 2020
AWM_SzDZ_2020..pdfAWM_SzDZ_2020..pdf Sprawozdanie Zarządu AWM 2020
AWM_Oświadczenie RN dot. KA_za rok 2020..pdfAWM_Oświadczenie RN dot. KA_za rok 2020..pdf Oświadczenie RN dot KA
AWM_Ocena RN (jednostka + GK) dot. SF..pdfAWM_Ocena RN (jednostka + GK) dot. SF..pdf Ocena RN jednostka _ GK dot. SF
SzB_GK_AWM_2020..pdfSzB_GK_AWM_2020..pdf Sprawozdanie z badania SSF AWM 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2021-04-19 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
2021-04-19 Oron Zachar Członek Zarządu Oron Zachar


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki