ABADON REAL ESTATE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

2019-03-06 15:22
publikacja
2019-03-06 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-06
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Abadon Real Estate S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 6 marca 2019 r. spółka zależna Emitenta – Awbud S.A. ("Wykonawca", "Awbud") zawarła umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych z Murapol Projekt sp. z o.o. 12 sp. k. („Inwestor”), na mocy której zobowiązała się do kompleksowego wykonania zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach projektu realizowanego przez Inwestora przy ul. Walerego Wróblewskiego w Łodzi („Umowa”).
Łączne wynagrodzenie Awbud z tytułu kompleksowego wykonania prac wynosi 34.164.844,69 zł netto. Zakończenie prac objętych przedmiotem Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić do dnia 25 kwietnia 2020 r. Umowa przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia w związku z wykonaniem przyłącza telekomunikacyjnego oraz robót aranżacyjnych.
Łączna wysokość kar umownych, których zapłaty Inwestor może żądać na podstawie Umowy i z wszystkich tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia netto. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokości kar umownych na zasadach ogólnych. Inwestorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w Umowie, m.in. nie usunięcia przez Wykonawcę naruszeń, zaistnienia określonej zwłoki w realizacji prac lub wad istotnych.
Umowa stanowi realizację listu intencyjnego zawartego pomiędzy MURAPOL S.A. w Bielsku-Białej a Awbud, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 21 września 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-06 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra
2019-03-06 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki