REKLAMA

AB S.A.: wyniki finansowe

2022-09-20 20:06
publikacja
2022-09-20 20:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
AB_Wstep_skons_2022-06-30-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_Wstep_skons_2022-06-30-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_Osw_RN_skons_2022-06-30-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 14 030 825,00 13 074 310,00 3 033 495,00 2 888 010,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212 458,00 165 835,00 45 934,00 36 632,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 189 184,00 151 090,00 40 902,00 33 375,00
IV. Zysk (strata) netto 151 112,00 123 720,00 32 671,00 27 329,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 503,00 -211 651,00 -974,00 -46 752,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 554,00 -11 294,00 -5 092,00 -2 495,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 988,00 33 154,00 -2 376,00 7 323,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -39 045,00 -189 791,00 -8 442,00 -41 923,00
IX. Aktywa razem 3 422 484,00 2 688 334,00 731 206,00 594 659,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 278 645,00 1 695 784,00 486 828,00 375 107,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 175 444,00 204 693,00 37 483,00 45 278,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 103 201,00 1 491 091,00 449 344,00 329 829,00
XIII. Kapitał własny 1 143 839,00 992 550,00 244 379,00 219 552,00
XIV. Kapitał zakładowy 16 188,00 16 188,00 3 459,00 3 581,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 9,34 7,64 2,02 1,69
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,66 61,32 15,10 13,56
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR) 1,00 0,44 0,22 0,10
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2021 - 30 czerwca 2022r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 202r., tj. 4,6806 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020 - 30 czerwca 2021r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2021 r., tj. 4,5208 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 2021 - od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,6253..

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 2020 - od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AB_Wstep_skons_2022-06-30-PL.xhtmlAB_Wstep_skons_2022-06-30-PL.xhtml Wstęp do Skonsolidowanego Raportu Rocznego GK AS
AB_Wstep_skons_2022-06-30-PL.xhtml.xadesAB_Wstep_skons_2022-06-30-PL.xhtml.xades Wstęp do Skonsolidowanego Rraportu Rocznego GK AB - podpis
259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK AB
259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip.xades259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip.xades Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK AB - podpis
AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtmlAB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml Sprawozdanie z działalności Zarządu
AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml.xadesAB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności Zarządu - podpis
AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtmlAB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtml Oświadczenie nt. danych niefinansowych
AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtml.xadesAB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtml.xades Oświadczenie nt. danych niefinansowych - podpis
AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtmlAB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml Oświadczenie o przestrzeganiu ładu korporacyjnego
AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml.xadesAB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml.xades Oświadczenie o przestrzeganiu ładu korporacyjnego - podpis
AB_Osw_RN_skons_2022-06-30-PL.xhtmlAB_Osw_RN_skons_2022-06-30-PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej GK AB
AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtmlAB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml Sprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego GK AB
AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml.xadesAB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml.xades Sprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego GK AB - podpis
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki