REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2022-08-18 17:46
publikacja
2022-08-18 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-18
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. otrzymał od Pana Tomasza Batora zawiadomienie o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) zawiadamiam o zwiększeniu posiadanego przeze mnie udziału (łącznie bezpośrednio i pośrednio) w ogólnej liczbie głosów w spółce APN Promise S.A. (Spółka) do poziomu przekraczającego 20%, w wyniku dokonania przez podmiot ode mnie zależny - Tomasz Bator sp. z o.o. - w dniu 17 sierpnia 2022 r. nabycia 50 000 akcji Spółki w transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

1) Przed dokonaniem ww. transakcji posiadałem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 2 485 598 akcji Spółki co stanowiło 24,48% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniało do wykonywania 2 485 598 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowiło 19,64% ogólnej liczby głosów w tej Spółce, w tym
- posiadałem bezpośrednio 1 555 598 akcji Spółki co stanowiło 15,32% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniało do wykonywania 1 555 598 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowiło 12,29% ogólnej liczby głosów w tej Spółce,
- posiadałem pośrednio, poprzez podmiot ode mnie zależny - Tomasz Bator sp. z o.o. - 930 000 akcji Spółki co stanowiło 9,16% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawniało do wykonywania 930 000 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowiło 7,35% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

2) Po dokonaniu ww. transakcji posiadam łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 2 535 598 akcji Spółki co stanowi 24,97% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawnia do wykonywania 2 535 598 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowi 20,04% ogólnej liczby głosów w tej Spółce, w tym
- posiadam bezpośrednio 1 555 598 akcji Spółki co stanowi 15,32% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawnia do wykonywania 1 555 598 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowi 12,29% ogólnej liczby głosów w tej Spółce,
- posiadam pośrednio, poprzez podmiot ode mnie zależny - Tomasz Bator sp. z o.o. - 980 000 akcji Spółki co stanowi 9,65% kapitału zakładowego tej Spółki i uprawnia do wykonywania 980 000 głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki, co stanowi 7,74% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

3) Informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Nie istnieją inne, niż wskazany w niniejszym zawiadomieniu, podmioty ode mnie zależne posiadające akcje Spółki.

4) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie występują osoby trzecie, z którymi zawarłabym umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.

5) Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie , oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę.
Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim, a nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

6) Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pierwszym zdaniu punktu poprzedniego, a są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

7) Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych w punktach 2, 5 i 6 powyżej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie tj. łączna suma liczby głosów określonych w punktach 2, 5 i 6 powyżej wynosi 2 535 598, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jest równy 20,04%.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-18 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki