REKLAMA

3R Games S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 20:58
publikacja
2021-04-30 20:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
3R_Games_SF_jednostkowe_2020_HZ_WD_WCz.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_3R_Games_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_3R_Games_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA_3R_GAMES_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz_3R.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej 31 606 7 141
II. Strata na działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -1 197 -2 229 -269 -519
III. Strata brutto z działalności kontynuowanej -1 523 -2 562 -343 -596
IV. Strata netto z działalności kontynuowanej -1 523 -2 562 -343 -596
V. Strata netto z działalności zaniechanej -3 886 0 -874 0
VI. Całkowite dochody ogółem -5 389 -2 562 -1 212 -596
VII. Aktywa razem 16 853 13 034 3 652 3 061
VIII. Rzeczowe aktywa trwałe 79 172 17 40
IX. Należności krótkoterminowe 129 88 28 21
X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 288 10 042 279 2 358
XI. Zobowiązania długoterminowe 721 114 156 27
XII. Kapitał własny 14 844 2 878 3 217 676
XIII. Kapitał podstawowy 7 364 3 200 1 596 751
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 809 -1 987 -857 -462
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 389 -6 558 88 -1 526
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 529 9 219 794 2 145
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 109 674 25 158
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,02 -0,08 0,00 -0,02
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR)z działalności kontynuowanej -0,02 -0,08 0,00 -0,02
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,07 -0,08 0,02 -0,02


W
okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


pozycje bilansowe
przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.12.2020 4,6148 PLN/EUR; 31.12.2019 4,2585 PLN/EUR,pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 01.01-31.12.2020
4,4449 PLN/EUR, 01.01-31.12.2019 4,2988 PLN/EUR


Najwyższy
i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował
się następująco: 01.01-31.12.2020 4,6330 oraz 4,2279 PLN/EUR,
01.01-31.12.2019 4,3891 oraz 4,2406 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3R_Games_SF_jednostkowe 2020_HZ_WD_WCz.pdf3R_Games_SF_jednostkowe 2020_HZ_WD_WCz.pdf HubStyle S.A._Sprawozdanie jednostkowe 2020
Ocena Rady Nadzorczej 3R Games S.pdfOcena Rady Nadzorczej 3R Games S.pdf Ocena RN spółki Hubstyle S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej 3R Games S.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej 3R Games S.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
SPRAWOZDANIE Z BADANIA 3R GAMES 2020.pdfSPRAWOZDANIE Z BADANIA 3R GAMES 2020.pdf Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta
SzDz_3R.pdfSzDz_3R.pdf Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosc HubStyle S.A. za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2021-04-30 Wiktor Dymecki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Hejne Żaneta samodzielna księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki