REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2021-04-20 17:47
publikacja
2021-04-20 17:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Octava_-_sprawozdanie_z_badania_SSF_2020.12.31-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_List_do_Akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OctavaR2020_SSF_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzalalnosci_RS_RO_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_RN_sprawozdania_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_RN_audyt_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_RN_funkcjonowanie_KA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody i straty z inwestycji 58 (2 978) 13 (692)
II. Pozostałe przychody operacyjne 2 447 2 458 547 571
III. Koszty operacyjne (4 002) (3 596) (894) (836)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 497) (4 116) (335) (957)
V. Zysk (strata) netto (1 713) (2 641) (383) (614)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (2 248) (2 622) (502) (610)
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): (0,05) (0,06) (0,01) (0,01)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (13 034) (4 676) (2 913) (1 087)
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 7 282 209 1 628 49
XI. Przepływy pieniężne netto (5 752) (4 467) (1 286) (1 038)
XII. Aktywa, razem 85 593 77 738 18 547 18 255
XIII. Zobowiązania, razem 23 200 14 537 5 027 3 414
XIV. Kapitał własny, razem 62 393 63 201 13 520 14 841
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 59 896 62 144 12 979 14 593
XVI. Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,46 1,48 0,32 0,35
XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) 1,40 1,45 0,30 0,34
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Octava - sprawozdanie z badania SSF 2020.12.31-sig-sig.pdfOctava - sprawozdanie z badania SSF 2020.12.31-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 2020 rok
Octava_List do Akcjonariuszy_2020.pdfOctava_List do Akcjonariuszy_2020.pdf List do Akcjonariuszy Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A.
OctavaR2020_SSF_.pdfOctavaR2020_SSF_.pdf Skonsolidowany Raport Roczny RS_2020
Octava sprawozdanie Zarzadu z dzalalnosci_RS_RO_2020.pdfOctava sprawozdanie Zarzadu z dzalalnosci_RS_RO_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 2020 rok
Octava_Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie 2020.pdfOctava_Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie 2020.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania i podmiotu badającego sprawozdanie
Octava_Oswiadczenie RN_sprawozdania 2020.pdfOctava_Oswiadczenie RN_sprawozdania 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania za 2020 rok
Octava_Oswiadczenie RN_audyt_2020.pdfOctava_Oswiadczenie RN_audyt_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej
Octava_Oswiadczenie RN_funkcjonowanie KA 2020.pdfOctava_Oswiadczenie RN_funkcjonowanie KA 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Agnieszka Jagiełło Księgowa Agnieszka Jagiełło
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki