REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2021-04-20 17:46
publikacja
2021-04-20 17:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Octava_-_sprawozdanie_z_badania_jed._2020.12.31-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_List_do_Akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OctavaR2020_JSF_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzalalnosci_RS_RO_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_RN_sprawozdania_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_RN_audyt_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_Oswiadczenie_RN_funkcjonowanie_KA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody i straty z inwestycji (4 291) (2 415) (959) (561)
II. Pozostałe przychody operacyjne 4 11 1 3
III. Koszty operacyjne (959) (938) (214) (218)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 246) (3 342) (1 173) (777)
V. Zysk (strata) netto (4 651) (2 997) (1 040) (697)
VI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): (0,11) (0,07) (0,02) (0,02)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 778) (7 552) (621) (1 756)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
X. Przepływy pieniężne netto (2 778) (7 552) (621) (1 756)
XI. Aktywa, razem 56 072 60 991 12 150 14 322
XII. Zobowiązania, razem 473 741 102 174
XIII. Kapitał własny, razem 55 599 60 250 12 048 14 148
XIV. Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,30 1,41 0,28 0,33
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Octava - sprawozdanie z badania jed. 2020.12.31-sig-sig.pdfOctava - sprawozdanie z badania jed. 2020.12.31-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Octava S.A. za 2020 rok
Octava_List do Akcjonariuszy_2020.pdfOctava_List do Akcjonariuszy_2020.pdf List do Akcjonariuszy Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A.
OctavaR2020_JSF_.pdfOctavaR2020_JSF_.pdf Jednostkowy Raport Roczny R_2020
Octava sprawozdanie Zarzadu z dzalalnosci_RS_RO_2020.pdfOctava sprawozdanie Zarzadu z dzalalnosci_RS_RO_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 2020 rok
Octava_Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie 2020.pdfOctava_Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie 2020.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania i podmiotu badającego sprawozdanie
Octava_Oswiadczenie RN_sprawozdania 2020.pdfOctava_Oswiadczenie RN_sprawozdania 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania za 2020 rok
Octava_Oswiadczenie RN_audyt_2020.pdfOctava_Oswiadczenie RN_audyt_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej
Octava_Oswiadczenie RN_funkcjonowanie KA 2020.pdfOctava_Oswiadczenie RN_funkcjonowanie KA 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Agnieszka Jagiełło Księgowa Agnieszka Jagiełło
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki