REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2022-09-23 11:17
publikacja
2022-09-23 11:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2022_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Magna_Polonia_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_Magna_Polonia_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 2 817 2 444 607 537
II. Pozostałe przychody operacyjne 694 2 882 149 634
III. Przychody finansowe 1 044 1 293 225 284
IV. Zyska/Strata z działalności operacyjnej -1 376 565 -296 124
V. Zysk/Strata brutto -1 061 1 190 -229 262
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -995 838 -214 184
VII. Zyska/Strata netto ogółem -995 838 -214 184
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -752 446 -162 98
IX. Całkowity dochód netto -995 838 -214 184
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -752 446 -162 98
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 143 -3 787 -246 -833
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 477 -579 103 -127
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 2 814 -5 619
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -690 -1 552 -149 -341
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,05 0,03 -0,01 0,01
XVI. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVII. Aktywa razem 36 186 37 605 7 731 8 176
XVIII. Zobowiązania razem 5 737 6 157 1 226 1 339
XIX. Zobowiązania długoterminowe 265 227 57 49
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 472 5 930 1 169 1 289
XXI. Kapitał własny 30 449 31 448 6 505 6 837
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 27 571 28 327 5 890 6 159
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 974 3 027
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,98 2,03 0,42 0,44
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 226 229 49 50
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 588 102 127 22
XXIX. Przychody finansowe 433 47 608 93 10 470
XXX. Zysk/Strata brutto 7 33 762 2 7 425
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem -23 35 615 -5 7 832
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -23 35 615 -5 7 832
XXXIII. Całkowity dochód netto -23 35 615 -5 7 832
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -23 35 615 -5 7 832
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -900 -776 -194 -171
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 732 262 158 58
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 105 492 23 108
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -63 -22 -14 -5
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,00 2,56 0,00 0,56
XL. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XLI. Aktywa razem 49 233 49 722 10 519 10 811
XLII. Zobowiązania razem 1 870 2 336 400 508
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 196 173 42 38
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 674 2 163 358 470
XLV. Kapitał własny 47 363 47 386 10 119 10 303
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 974 3 027
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,40 3,40 0,73 0,74


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku
obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w bieżącym okresie wynosiła 13
921 975 oraz w okresie porównawczym 13 921 975.Wartość księgowa
na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,
6427 PLN, a w okresie porównawczym - 4,5472 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca
2022 roku - 4,6806 PLN; na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2022 roku.pdfMagna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2022 roku.pdf MAGNA SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe I półrocze 2022
GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2022 roku.pdfGK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2022 roku.pdf GK Magna_skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2022
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2022 06 30.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2022 06 30.pdf GK Magna_sprawozdanie z działalności_I półrocze 2022
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Magna Polonia 2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Magna Polonia 2022.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Magna Polonia_I półrocze 2022
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_Magna Polonia 2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_Magna Polonia 2022.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego GK Magna Polonia_I półrocze 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW JANISIEWICZ
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki