REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2021-05-27 11:39
publikacja
2021-05-27 11:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_SA_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 1 223 1 177 267 268
II. Pozostałe przychody operacyjne 434 4 027 95 916
III. Przychody finansowe 459 347 100 79
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -704 3 343 -154 760
V. Zysk/Strata brutto -573 3 393 -125 772
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -641 2 483 -140 565
VII. Zysk/Strata netto ogółem -641 2 483 -140 565
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -579 2 486 -127 565
IX. Całkowity dochód netto -641 2 483 -140 565
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -579 2 486 -127 565
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -608 2 437 -133 554
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -409 -2 366 -89 -538
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 159 403 35 92
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -858 474 -188 108
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,04 0,18 -0,01 0,04
XVI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa razem 32 900 33 193 7 060 7 193
XVIII. Zobowiązania razem 6 350 6 002 1 363 1 301
XIX. Zobowiązania długoterminowe 217 2 217 47 480
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 133 3 785 1 316 820
XXI. Kapitał własny 26 550 27 191 5 697 5 892
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 24 413 24 992 5 239 5 416
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 987 3 017
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,75 1,80 0,38 0,39
dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 133 90 29 20
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 33 3 581 7 815
XXIX. Przychody finansowe 113 23 25 5
XXX. Zysk/Strata brutto -415 3 298 -91 750
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem -512 2 388 -112 543
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -512 2 388 -112 543
XXXIII. Całkowity dochód netto -512 2 388 -112 543
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -512 2 388 -112 543
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -537 2 948 -117 671
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 49 -2 383 11 -542
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 490 22 107 5
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 587 0 134
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,04 0,17 -0,01 0,04
XL. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XLI. Aktywa razem 21 719 21 636 4 660 4 688
XLII. Zobowiązania razem 3 199 2 604 686 564
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 199 2 604 686 564
XLV. Kapitał własny 18 520 19 032 3 974 4 124
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 987 3 017
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,33 1,37 0,29 0,30

Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku
obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w bieżącym okresie wynosiła 13
921 975 oraz w okresie porównawczym 13 921 975.Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:' - pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,
5721 PLN, a w okresie porównawczym - 4,3963 PLN,' - pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 marca
2021 roku - 4,6603 PLN; na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2021.pdfMagna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2021.pdf Magna Polonia S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2021
GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2021.pdfGK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2021.pdf GK Magna Polonia skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki