REKLAMA

06MAGNA: Podpisanie umów przez spółki zależne Emitenta

2020-12-30 20:22
publikacja
2020-12-30 20:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-30
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Podpisanie umów przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. spółka zależna Emitenta Magna Inwestycje sp. z o.o. sp.k. (dawniej Magna Polonia Sp. z o.o.) („Magna Inwestycje”, „Wierzyciel”) podpisała ze spółką Optigis SA z siedzibą w Warszawie (dawniej „Imagis SA”) („Optigis”, Dłużnik”) umowę restrukturyzacyjną oraz w jej wykonaniu umowę datio in solutum.
W związku z realizacją przez Optigis postanowień układu restrukturyzacyjnego (o udziale spółki Magna Inwestycje w Układzie Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2017 z dnia 29 marca 2017 r. oraz raportem bieżącym nr 42/2017 z dnia 27 października 2017 r.) („Układ”) i spłatą wszystkich wierzycieli, poza Magna Inwestycje (o czym Optigis informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 ESPI), Optigis i Magna Inwestycje zamierzają doprowadzić do zamknięcia Układu, przy uprzednim określeniu zasad spłaty wierzytelności należnych Magna Inwestycje z tytułu Układu („Wierzytelności MI” - należne w trzech równych ratach w wysokości 1.952.354,80 zł wymagalnych w terminach 19.05.2021, 19.05.2022 i 19.05.2023) i zapewnieniu ze strony Optigis że będzie systematycznie realizować wobec Magna Inwestycje spłatę zobowiązań nie objętych Układem, zgodnie z postanowieniami Umowy restrukturyzacyjnej z dnia 08.08.2018 r.
Podpisana w dniu dzisiejszym umowa restrukturyzacyjna przewiduje między innymi:
1. Spłatę pierwszej raty zobowiązań układowych w terminie do 8 stycznia 2021 r.
2. Postanowienie, iż Wierzyciel zobowiązuje się, że w przypadku braku możliwości zapłaty przez Dłużnika całości lub części drugiej i trzeciej raty w terminie wynikającym z postanowień Układu niespłacona kwota wierzytelności zostanie rozłożona na 12 rat płatnych co miesiąc na ostatni dzień miesiąca. Od kwot niespłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości WIBOR 1Y (z dnia wymagalności Raty) + 3,00% (trzy procent) w skali roku.
3. Określenie zasad wcześniejszej spłaty Wierzytelności MI w przypadku posiadania nadwyżek finansowych przez Optigis.
4. Zapis o niepodejmowaniu przez Magna Inwestycje działań zmierzających do dochodzenia lub zaspokojenia Wierzytelności MI z majątku Optigis, z zastrzeżeniem ściśle określonych sytuacji wskazanych w umowie, kiedy to Wierzytelności MI staną się natychmiast wymagalne.
5. Postanowienie o złożeniu przez Optigis wniosku do Sądu o przedterminowe zamknięcie Układu oraz poparciu tego wniosku przez Magna Inwestycje.
Wraz z umową restrukturyzacyjną Optigis i Magna Inwestycje zawarły umowę datio in solutum, na mocy której Optigis przeniosła na Magna Inwestycje, na poczet pierwszej raty Wierzytelności MI, zabezpieczoną rzeczowo i podlegającą egzekucji wierzytelność Optigis wobec CG Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („CGF”), wynikającą z umowy pożyczki pieniężnej o nominalnej wartości 3 000 000 zł zawartej pomiędzy Optigis i CGF w dniu 5 czerwca 2014 r. Wartość wierzytelności wobec CGF przeniesionej na rzecz Magna Inwestycje została ustalona na kwotę 1.005.325,92 zł.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji, ponieważ ma ona istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz może mieć istotny wpływ na wcześniejsze zamknięcie Układu i perspektywy rozwoju spółki Optigis.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-30 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki