REKLAMA

Bank Handlowy z zyskiem netto powyżej oczekiwań

2020-08-25 07:20
publikacja
2020-08-25 07:20
materiały dla mediów

Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2020 roku spadł do 89,3 mln zł z 133,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 12 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 79,5 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 53 mln zł do 117 mln zł. Zysk netto w II kwartale spadł 33 proc. rdr i był blisko 240 proc. wyższy niż w I kwartale 2020 roku. W I połowie 2020 roku zysk netto wyniósł 115,7 mln zł wobec 192,6 mln zł przed rokiem.

Bank podał, że główny wpływ na poziom osiągniętego zysku w II kwartale miało zawiązanie rezerwy makroekonomicznej w wysokości 84 mln zł.

Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe) wyniosło w II kwartale 110 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 14 proc. niższych odpisów na poziomie 96,8 mln zł.

W I połowie 2020 roku odpisy wyniosły 203,5 mln zł, czyli były o 51 proc. wyższe niż rok wcześniej. Bank podał, że utworzył dodatkowy odpis w wysokości ok. 137 mln zł dedykowany skutkom epidemii COVID-19 (114 mln zł przypadało na bankowość instytucjonalną, a 23 mln zł na bankowość detaliczną).

"Powodem jest aktualizacja prognoz makroekonomicznych – Grupa zakłada w scenariuszu bazowym, że Polska gospodarka skurczy się o 4 proc. rdr. w 2020 roku. Jednocześnie w przypadku bankowości instytucjonalnej, grupa zaktualizowała ratingi ryzyka dłużnika, z kolei w bankowości detalicznej grupa odnotowała zmianę zachowań klientów, które wpływają na wzrost prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania" - napisano w raporcie banku.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 265,1 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami na poziomie 262,5 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 251-270,3 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 123,8 mln zł i był 4 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 128,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 122,8 mln zł do 134,7 mln zł)

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w I półroczu 2020 roku wyniósł 94,3 mln zł, czyli spadł rdr o 49,7 proc. W samym II kwartale wynik ten wyniósł 101,6 mln zł.

Wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody w I półroczu 2020 roku wyniósł 174,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był on na poziomie 54,1 mln zł. Bank podał, że wzrost wynikał z wykorzystania korzystnej sytuacji panującej na rynku polskiego długu. W samym II kwartale wynik ten wyniósł 69,4 mln zł.

Koszty razem z amortyzacją w II kwartale wyniosły 299 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (293,2 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i spadły 21 proc. rdr.

Pod koniec czerwca 2020 roku suma bilansowa grupy wyniosła 60,9 mld zł i była o 17,2 proc. wyższa niż na koniec 2019 roku.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2019 roku o 2,3 proc. i wyniósł 7,2 mld zł. Bank podał, że za spadek wolumenów kredytowych odpowiadały niższe należności z tytułu kart kredytowych, częściowo skompensowane przez wzrost kredytów hipotecznych.

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej wyniosła 16,2 mld zł, co oznacza spadek o 0,8 proc. w porównaniu do końca 2019 roku.

Bank podał, że pod koniec czerwca 2020 roku wartość kredytów objętych moratoriami w spłacie wynosiła 1,18 mld zł, w tym w segmencie bankowości instytucjonalnej było to 412,9 mln zł, a w detalicznej 768 mln zł.

Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) pod koniec II kwartału wyniósł 3,7 proc., podczas gdy pod koniec 2019 roku był na poziomie 3,4 proc.

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec czerwca 2020 roku wyniosła 45,9 mld zł i była wyższa o 15,3 proc. w porównaniu do końca 2019 roku, co wynikało ze wzrostu środków na rachunkach bieżących o 24,8 proc., częściowo skompensowane przez spadek depozytów terminowych (o 8,9 proc.)

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec I połowy 2020 roku wynosił 20 proc.

w mln zł 2Q2020 konsensus PAP
różnica

Wynik odsetkowy 265,1 262,5 1%

Wynik z prowizji 123,8 128,5 -4%

Koszty ogółem 299,0 293,2 2%

Saldo rezerw -110,0 -96,8 14%

Zysk netto 89,3 79,5 12%w mln zł 2Q2020 2Q2019 różnica rdr 1Q2020 różnica kdk


Wynik odsetkowy 265 288 -8% 302 -12%
Wynik z prowizji 124 153 -19% 141 -12%
Koszty ogółem 299 279 7% 376 -21%
Saldo rezerw -110 -106 3% -94 18%
Zysk netto 89 133 -33% 26 238%

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki