REKLAMA

ŻYWIEC: wyniki finansowe

2021-10-27 07:32
publikacja
2021-10-27 07:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SARSQ_Grupa_Zywiec_SA_IFRS_IIIQ_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 733 555 2 986 756 599 661 672 390
II. Zysk z działalności operacyjnej 394 696 256 905 86 585 57 835
III. Zysk przed opodatkowaniem 451 305 210 476 99 003 47 383
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 379 870 168 362 83 332 37 902
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 379 870 168 362 83 332 37 902
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 635 763 165 982 139 468 37 366
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (80 580) (177 216) (17 677) (39 896)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (608 770) (80 567) (133 546) (18 137)
IX. Przepływy pieniężne netto (53 587) (91 801) (11 755) ( 20 667)
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 717 483 2 586 194 586 562 560 413
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 176 1 215 761 14 284 263 448
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 260 774 1 208 210 487 982 261 812
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 390 533 162 223 84 296 35 153
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 390 533 162 223 84 296 35 153
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 36,98 16,39 8,11 3,69
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 748 152 2 833 680 602 863 637 929
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 381 376 256 698 83 663 57 789
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 439 951 220 656 96 512 49 675
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 369 931 180 867 81 152 40 717
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 587 849 148 567 128 957 33 446
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (55 295) (133 382) (12 130) (30 027)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (611 849) (75 308) (134 222) (16 954)
XXIV. Przepływy pieniężne netto (79 295) (60 123) (17 395) (13 535)
XXV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 649 304 2 513 606 571 846 544 684
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 565 1 213 683 13 936 262 998
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 189 289 1 122 844 472 553 243 314
XXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 395 450 177 079 85 357 38 372
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 36,02 17,61 7,90 3,96


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na
walutę EUR przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30.09.2021
roku według kursu 1 EUR = 4,6329 PLN(kurs średni NBP na dzień 30.09.2021
r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2021 roku do
30.09.2021 roku według kursu 1 EUR = 4,5585 PLN*;-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2020
roku według kursu 1 EUR = 4,6148 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.12.2020
r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2020 roku do
30.09.2020 rokuwedług kursu 1 EUR =
4,4420 PLN*;


*kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów
średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie od stycznia do września odpowiednio 2021 i 2020 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IIIQ 2021.pdfSARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IIIQ 2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-26 Simon Amor Prezes Zarządu
2021-10-26 Olga Prasał Członek Zarządu
2021-10-26 Tomasz Klima Członek Zarządu
2021-10-26 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2021-10-26 Karolina Tarnawska Członek Zarządu
2021-10-26 Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu
2021-10-26 Andrzej Borczyk Członek Zarządu
-----------------------------------------------------------
2021-10-26 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki