REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

2021-09-20 17:06
publikacja
2021-09-20 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SFJ_ZREMB-CHOJNICE_SA_2021.06.30.podpisane-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZJ_ZREMB-CHOJNICE_S.A._2021.06.30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_ZREMB_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 799 11 603 3 035 2 613
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 294 -179 285 -40
III. Zysk ( strat) brutto 23 -246 5 -55
IV. Zysk ( strata) netto okresu 49 -392 11 -88
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 200 1 932 -264 435
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 -145 -10 -33
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -79 -1 559 -17 -351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 326 228 -292 51
IX. Aktywa, razem 28 363 24 676 6 274 5 525
X. Zobowiązania razem 21 142 19 047 4 677 4 265
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 194 8 251 2 034 1 847
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 948 10 796 2 643 2 417
XIII. Kapitał własny 7 221 5 629 1 597 1 261
XIV. Kapitał zakładowy 6 300 6 164 1 394 1 380
XV. Liczba akcji ( w szt.) 12 600 000 12 327 088 12 600 000 12 327 088
XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,57 0,46 0,13 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,57 0,46 0,13 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
SFJ ZREMB-CHOJNICE SA 2021.06.30.podpisane-sig-sig.pdfSFJ ZREMB-CHOJNICE SA 2021.06.30.podpisane-sig-sig.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU OBEJMUJĄCE OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU.
SZJ ZREMB-CHOJNICE S.A. 2021.06.30-sig.pdfSZJ ZREMB-CHOJNICE S.A. 2021.06.30-sig.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAKŁADU BUDOWY MASZYN " ZREMB – CHOJNICE" S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES I PÓŁROCZA 2021 ROKU.
Raport z przeglądu skrócone JSF ZREMB 30.06.2021.pdfRaport z przeglądu skrócone JSF ZREMB 30.06.2021.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-20 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki