REKLAMA

ZPUE: wyniki finansowe

2023-04-07 08:59
publikacja
2023-04-07 08:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
esef_zpue_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef_zpue_2022-12-31_pl.T.T.T.T.T.Tzip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ssf_zpue_22_pl_2023-04-06_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ssf_zpue_22_pl_2023-04-06_pl.T.T.T.T.T.Txhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sp_zarz_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sp_zarz_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
niefin_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
niefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 137 650,00 811 551,00 172 433,00 177 291,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 165 150,00 69 232,00 26 547,00 15 124,00
III. Zysk (strata) brutto 150 877,00 66 445,00 22 491,00 14 516,00
IV. Zysk (strata) netto 119 992,00 54 367,00 17 594,00 11 887,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 371,00 42 815,00 -2 644,00 9 353,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 801,00 -38 831,00 -8 945,00 -2 856,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 024,00 -7 091,00 8 474,00 -8 046,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 546,00 -8 853,00 -3 115,00 -1 549,00
IX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 82,56 38,76 12,55 8,47
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 82,56 38,76 12,55 8,47
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,00 0,00 0,00 0,00
XIII. Aktywa, razem 891 413,00 758 757,00 190 071,00 164 969,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 567 521,00 403 473,00 121 009,00 87 723,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 178 774,00 108 115,00 38 119,00 23 506,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 338 747,00 295 358,00 82 890,00 64 217,00
XVII. Kapitał własny 323 892,00 355 284,00 69 062,00 77 246,00
XVIII. Kapitał zakładowy 12 362,00 12 362,00 2 636,00 2 688,00
XIX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00 1 400 001,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 231,35 253,77 49,33 55,18
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 231,35 253,77 49,33 55,18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
esef_zpue_2022-12-31_pl.zipesef_zpue_2022-12-31_pl.zip
esef_zpue_2022-12-31_pl.T.T.T.T.T.Tzip.xadesesef_zpue_2022-12-31_pl.T.T.T.T.T.Tzip.xades
ssf_zpue_22_pl_2023-04-06_pl.xhtmlssf_zpue_22_pl_2023-04-06_pl.xhtml
ssf_zpue_22_pl_2023-04-06_pl.T.T.T.T.T.Txhtml.xadesssf_zpue_22_pl_2023-04-06_pl.T.T.T.T.T.Txhtml.xades
sp_zarz_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.xhtmlsp_zarz_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.xhtml
sp_zarz_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xadessp_zarz_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades
niefin_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.xhtmlniefin_gkzpue_22_pl_2023-04-05_pl.xhtml
niefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xadesniefinansowe_2022_pl_2023-04-05_pl.T.T.T.T.Txhtml.xades
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtmlZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml
ZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml.xadesZPUE_jedn_SzB_2023-04-06_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki