REKLAMA

ZPUE: wyniki finansowe

2021-05-01 00:09
publikacja
2021-05-01 00:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_ZPUE_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_roczne_sprawozdanie_finansowe_ZPUE_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ZPUE_-_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_ZPUE_-_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ZPUE_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ZPUE_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_ZPUE_SzB_20210430.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 694 441 603 521 155 210 140 295
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 223 60 268 9 884 14 010
III. Zysk (strata) brutto 36 399 55 795 8 135 12 970
IV. Zysk (strata) netto 27 387 43 846 6 121 10 192
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 71 385 69 720 15 955 16 207
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -79 275 -32 423 -17 718 -7 537
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 853 -36 031 5 555 -8 376
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 963 1 266 3 791 294
IX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 19,17 33,53 4,28 7,79
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 19,17 33,53 4,28 7,79
XII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 0 0 0 0
XIII. Aktywa, razem 686 358 627 572 148 730 147 369
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346 469 309 330 75 078 72 638
XV. Zobowiązania długoterminowe 95 674 21 459 20 732 5 039
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 226 872 263 919 49 162 61 975
XVII. Kapitał własny 339 889 318 242 73 652 74 731
XVIII. Kapitał zakładowy 12 362 12 362 2 679 2 903
XIX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
XX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł. 242,78 227,32 52,61 53,38
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. 242,78 227,32 52,61 53,38
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu ZPUE SA.pdfList Prezesa Zarządu ZPUE SA.pdf
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe ZPUE 2020.pdfSkonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe ZPUE 2020.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE - 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE - 2020.pdf
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK ZPUE - 2020.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK ZPUE - 2020.pdf
Ocena Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdfOcena Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ZPUE SA.pdf
SSF_ZPUE_SzB_20210430.pdfSSF_ZPUE_SzB_20210430.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Wypychewicz Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Jamróz V-ce Prezes Zarządu
2021-04-30 Michał Stępień V-ce Prezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Gajos Członek Zarządu
2021-04-30 Wojciech Marcinkowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Katarzyna Kusa Głowny Księgowy/Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki