Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wniosek_akcjonariuszy_7_03_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-08
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariuszy Spółki: - Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, zarządzanego i reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA;
- Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA oraz
- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,
reprezentujących łącznie 22,9% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”) - żądania na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku (raport bieżący nr 6/2019) następujących spraw:
1) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH
a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

W uzasadnieniu wniosku do punktu 1 Akcjonariusze podnieśli, że przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia Akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu wniosku do punktu 2 Akcjonariusze wskazali, że w razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej dochodzi do powołania Rady Nadzorczej i z tą chwilą wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowania spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki.

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH;
a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna.
10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze przedłożyli również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów
porządku obrad NWZ.
Wniosek Akcjonariuszy z uzasadnieniem wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
wniosek akcjonariuszy 7_03_19.pdfwniosek akcjonariuszy 7_03_19.pdf Wniosek Akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-08 Marcin Ginel Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
2019-03-08 Paweł Markowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.