REKLAMA

XTPL S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Chinach

2021-04-15 17:53
publikacja
2021-04-15 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Chinach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”, “Spółka”, „XTPL”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku została podpisana pomiędzy Emitentem a Yi Xin Technology Co. Limited ("Yi Xin") umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Chinach ("Umowa").

Na mocy ww. Umowy Yi Xin pełnić będzie rolę dystrybutora rozwiązań technologicznych XTPL na rynku chińskim. Yi Xin odpowiedzialna będzie także za kwestie formalne wprowadzenia produktów XTPL na rynek chiński w tym m.in. uzyskanie niezbędnych certyfikatów bezpieczeństwa i poświadczeń, które są wymagane w obrocie handlowym. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i w zależności od jej efektów, strony Umowy podejmą decyzję o dalszej współpracy.Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

Yi Xin została założona w 2011 roku i specjalizuje się w technologiach addytywnych i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki drukowanej oraz współpracuje z największymi chińskimi instytutami badawczymi i producentami przemysłowymi z branży wyświetlaczy, paneli dotykowych i półprzewodników.

Rynek chiński jest jednym z największych potencjalnych odbiorców technologii Emitenta i w ocenie Zarządu Spółki zawarcie umowy dystrybucji ułatwi komercjalizację technologii rozwijanej przez XTPL na tamtejszym rynku.

Zarząd Emitenta uznał fakt zawarcia przedmiotowej Umowy dystrybucji na rynek chiński za informację poufną, ponieważ jej realizacja może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację przychodową Emitenta, popularyzację rozwiązań technologicznych Spółki na wskazanym rynku, a także na perspektywę postrzegania Emitenta przez inwestorów. W związku z powyższym, w opinii Zarządu informacja o zawarciu Umowy spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby
announces that on 15 April 2021 an agreement was signed between the
Issuer and Yi Xin Technology Co. Limited (“Yi Xin”) providing for
distribution of the Issuer's technological solutions in China
(“Agreement”).


Under the Agreement, Yi Xin will be the distributor of XTPL's
technological solutions on the Chinese market. Yi Xin will be also
responsible for formal aspects relating to the introduction of XTPL
products to the local market, including obtaining the necessary security
certificates and attestations required in commercial transactions. The
Agreement was signed for 12 months, and depending on its outcomes, the
parties might decide to extend their cooperation.The other provisions of
the Agreement are in line with market standards.


Established in 2011, Yi Xin specializes in additive technologies and the
search for innovative solutions dedicated to the printed electronics
segment. It cooperates with major Chinese research institutes and
industrial manufacturers from the display, touch panel and semiconductor
sectors.


China is one of the largest potential markets for the Issuer's
technology and, in the opinion of the Company's Management Board, the
distribution agreement will facilitate commercialization of the XTPL
technology in that territory.


The Issuer's Management Board has decided that the conclusion of the
Agreement is inside information, as its implementation may have a
significant impact on the Issuer’s future income position, promotion of
the Company's technological solutions in the Chinese market, and the
Issuer's perception by investors. For this reason, in the opinion of the
Management Board, the information about conclusion of the Agreement
meets the criteria set out in Article 7(1) of the MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki