REKLAMA

XSYSTEM: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.

2018-07-31 13:23
publikacja
2018-07-31 13:23
Syndyk masy upadłości XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości (dalej: Emitent), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM S.A. w upadłości, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54 b.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6.Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8.Przedstawienie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S.A. w upadłości oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
b)sprawozdania Zarządu XSYSTEM S.A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania finansowego spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S. A. w upadłości i za rok obrotowy 2017,
d)sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.
9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
b)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
c)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSYSTEM S. A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
d)w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
e)udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
f)udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.210.000 akcji;
Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.210.000 głosów.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20180731_132320_0000114843_0000106070.pdf
20180731_132320_0000114843_0000106071.pdf
20180731_132320_0000114843_0000106072.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki