Wyrocznia 2019 - regulamin

2018-12-20 10:00
publikacja
2018-12-20 10:00

REGULAMIN KONKURSU „Wyrocznia 2019”

I. Organizacja Konkursu

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wyrocznia 2019”  (dalej: „Konkurs”) jest: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024847, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 złotych, posługująca się numerami: NIP 113-015-52-10 oraz REGON 011823316 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Konkurs-Wyrocznia-2019-sprawdz-sie-7633359.html (dalej: „Strona Konkursowa”).

5. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny na Stronie Konkursowej podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia.

II. Zasady Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

b) przebywa lub jest zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,

c) spełnia wymogi Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

3. Konkurs trwa od dnia 20 grudnia 2018 r. do dnia 4 stycznia 2019 r.

4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:

a) zapoznania się i akceptacji Regulaminu

b) odpowiedzi na pytania konkursowe zawarte w formularzu konkursowym

c) podania danych osobowych z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, w przypadku wygranej w celu wysłania i doręczenia nagrody, a także rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych oraz wysyłania informacji związanych z Konkursem.

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Pkt II.4 Regulaminu jest związana warunkami Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, których działania naruszają Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z Konkursu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych w kwestionariuszu konkursowym, o którym mowa w Pkt II.4 lit. c) Regulaminu.

III. Przebieg Konkursu

1. Konkurs polega na:

a) udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 17 pytań podstawowych (dalej: „Pytania Konkursowe”). Za każdą poprawą odpowiedź Uczestnik otrzyma jeden punkt. Lista laureatów nagród zostanie ustalona na podstawie liczby zgromadzonych punktów. W przypadku remisu, o pozycji na liście decydować będzie poprawność odpowiedzi udzielonej na ostatnie, dodatkowe pytanie ( nr 18). W przypadku identycznych odpowiedzi na pytanie dodatkowe, o pozycji na liście decydować będzie kolejność zgłoszenia (im wcześniejsza, tym wyższe miejsce).

b) Brak wypełnienia któregokolwiek z obowiązkowych pól kwestionariusza konkursowego lub brak udzielenia odpowiedzi na Pytania Konkursowe, skutkuje automatycznym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

c) Czynności, o których mowa w Pkt III.1 Regulaminu mogą być wykonane przez Uczestnika tylko jeden (1) raz w trakcie trwania Konkursu z wykorzystaniem niepowtarzalnego numeru IP. Wszelkie czynności zmierzające do naruszenia powyższego warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkują automatycznym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

d) O wyborze dotyczącym przyznania nagród zdecyduje powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”).

e) W terminie do 31 stycznia 2020 r., Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców wśród osób spełniających wymogi konkursowe ( Pkt. III.1) oraz Uczestnikom Konkursu przyzna nagrody wskazane w Pkt III.1 lit. g Regulaminu.

f) Komisja Konkursowa przyzna: 10 nagród (dalej: „Nagrody”)

2. Nagrodami w Konkursie są:

a) certyfikat oraz nagroda-niespodzianka (nagroda główna) – 1 miejsce.

b) nagroda-niespodzianka (nagroda pocieszenia) – miejsca 2-10.

i) Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w kwestionariuszu konkursowym, o którym mowa w Pkt II. 4 lit. c) Regulaminu. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem nie powiodą się przed opublikowaniem (zgodnie z Pkt III 1 lit. j Regulaminu) listy Uczestników nagrodzonych, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo – według własnego wyboru - do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora.

j) Lista Uczestników nagrodzonych opublikowana zostanie w terminie do 31 stycznia 2020 r. na Stronie Konkursowej

k) W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego podatku obciążającego zdobywcę tej Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.

l) Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

ł) Nagrody zostaną przesłane do Uczestników nagrodzonych pocztą kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego po dokonaniu weryfikacji danych adresowych, na koszt Organizatora, w terminie do czterech (4) tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu. Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza, który umożliwi Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego.

m) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana (awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

n) Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

o) Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03 – 738 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –Wyrocznia 2019”.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji, o której mowa w Pkt IV.1 Regulaminu.

4. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

5. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym Pkt IV Regulaminu, wszelkie spory mogą być rozpatrywane na drodze postępowania sądowego.

V. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania.

3. W przypadku otrzymania Nagrody Uczestnik Konkursu może zostać poproszony przez Organizatora o wyrażenia zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

4. Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN (zwana dalej Spółką). W Spółce jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bonnier.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji konkursu. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji konkursu, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do konkursu.

5. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją zmieszczoną na komputerze Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera. Cookies są powszechnie stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te, wskazują w jaki sposób i kiedy Uczestnicy korzystają z danego serwisu internetowego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w kwestionariuszu konkursowym, o którym mowa w Pkt II.4 lit. c) Regulaminu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem, któremu przyznano Nagrodę.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności konkursowych przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu teleinformatycznego Uczestnika Konkursu.

9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, dokonywania czynności niezgodnych z Regulaminem, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres: konkurs@firma.bankier.pl

10. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: marketing@firma.bankier.pl

11. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika. Pkt V.6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

13. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

14. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

15. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

Źródło:Bankier24

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki