Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Wistil_S.A._raport_przeglad_srodroczny_30.06.2018_jednostkowe.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Sprawozdanie_zarzadu_za_I_polrocze_2018r.__plus_schem._GK.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dod__30_06_2018r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 047 2 633 247 620
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 154 2 126 36 501
III. Zysk (strata) brutto 6 264 9 998 1 478 2 354
IV. Zysk (strata) netto 6 197 9 580 1 462 2 255
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 833 2 554 196 601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -219 -537 -52 -126
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -3 250 0 -765
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 614 -1 233 145 -290
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 116 100 469 24 559 23 771
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 734 2 582 398 611
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 528 2 349 350 556
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 191 221 44 52
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 105 382 97 887 24 161 23 160
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 5 000 1 146 1 183
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,20 9,58 1,46 2,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 105,38 97,89 24,16 23,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Zasady przeliczania
danych na EURO:1/ poszczególne pozycje bilansu
przeliczono według ustalonego przez NBP na dzień 30 czerwca 2018r
średniego kursu wymiany walut tj. 4,3616 zł/EURO oraz dane porównywalne
na dzień 30 czerwca 2017r tj. 4,2265 zł/EURO oraz na dzień 31.12.2017r
tj. 4,1709 zł/EURO;2/ poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pioeniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią artytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. za I
półrocze 2018r 4,2395 zł/EURO i dane porównywalne za I półrocze 2017r
4,2474 zł/EURO;


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Wistil S.A._raport_przegląd śródroczny 30.06.2018_jednostkowe.pdfWistil S.A._raport_przegląd śródroczny 30.06.2018_jednostkowe.pdf Raport z przeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Zarząd "WISTIL" S.A z siedzibą w Kaliszu,
oświadcza że śródroczne sprawozdanie finansowe za 2018r i dane
porównywalne za I półrocze 2017r, sporządzone zostały zgodnie z zasadami
rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawidłowy, rzetelny i jasny
sytuację finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że
sprawozdanie z działalności zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuację emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-27 Mieczysław Kędzierski Artur Poborski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie zarządu za I półrocze 2018r. plus schem. GK.pdfSprawozdanie zarządu za I półrocze 2018r. plus schem. GK.pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2018 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 79 109 79 031 79 124
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 4 6
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 307 4 169 4 128
3. Należności długoterminowe 451 457 535
3.1. Od jednostek powiązanych 451 457 535
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 73 314 73 314 73 314
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 73 314 73 314 73 314
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 73 314 73 314 73 314
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 036 1 087 1 141
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 036 1 087 1 139
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 2
II. Aktywa obrotowe 28 007 22 114 21 345
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 6 495 1 206 8 706
2.1. Od jednostek powiązanych 6 434 1 165 8 681
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 61 41 25
3. Inwestycje krótkoterminowe 21 465 20 852 12 608
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 465 20 852 12 608
a) w jednostkach powiązanych 670 670 670
b) - udzielone pożyczki 670 670 670
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
d) 0 0 0
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 795 20 182 11 938
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 56 31
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 107 116 101 145 100 469
PASYWA
I. Kapitał własny 105 382 99 185 97 887
1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000
2. Kapitał zapasowy 94 077 83 199 83 199
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 108 108 108
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 6 197 10 878 9 580
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 734 1 960 2 582
1. Rezerwy na zobowiązania 15 15 12
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 2 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13 13 12
a) długoterminowa 2 2 2
b) krótkoterminowa 11 11 10
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 1 528 1 528 2 349
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 711
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 1 528 1 528 1 638
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 191 417 221
3.1. Wobec jednostek powiązanych 23 22 9
3.2. Wobec pozostałych jednostek 168 395 212
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 107 116 101 145 100 469
Wartość księgowa 105 382 99 185 97 887
Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 105,38 99,19 97,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 2 645 2 645 5 895
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 3 250
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- - hipoteka 0 0 3 250
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 645 2 645 2 645
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- - hipoteka 2 645 2 645 2 645
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 2 645 2 645 5 895

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 047 2 633
- od jednostek powiązanych 1 047 2 633
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 047 2 633
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 047 2 633
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 1 066 622
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -19 2 011
VII. Pozostałe przychody operacyjne 182 131
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 33
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 2
4. Inne przychody operacyjne 178 96
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 16
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 0
3. Inne koszty operacyjne 5 16
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 154 2 126
X. Przychody finansowe 6 110 7 888
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 001 7 809
- od jednostek powiązanych, w tym: 6 001 7 809
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 108 79
- od jednostek powiązanych 17 17
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 1 0
XI. Koszty finansowe 0 16
1. Odsetki w tym: 0 16
- dla jednostek powiązanych 0 16
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 0 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 6 264 9 998
XIV. Podatek dochodowy 67 418
a) część bieżąca 17 29
b) część odroczona 50 389
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 6 197 9 580
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 197 9 580
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,20 9,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 99 185 88 307 88 307
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 99 185 88 307 88 307
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 000 5 000 5 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 000 5 000 5 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 83 199 74 548 74 548
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 10 878 8 651 8 651
a) zwiększenia (z tytułu) 10 878 8 651 8 651
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 10 878 8 651 8 651
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 94 077 83 199 83 199
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 108 108 108
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 108 108 108
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 878 8 651 8 651
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 878 8 651 8 651
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 878 8 651 8 651
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -10 878 -8 651 -8 651
- - podział zysku z lat ubiegłych -10 878 -8 651 -8 651
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto 6 197 10 878 9 580
a) zysk netto 6 197 10 878 9 580
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 105 382 99 185 97 887
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 105 382 99 185 97 887

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2018 półrocze / 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 197 9 580
II. Korekty razem -5 364 -7 026
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 190 98
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -17 -17
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -89 -65
6. Zmiana stanu rezerw 0 -1
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności -5 282 -7 227
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -227 -227
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 60 397
11. Inne korekty 0 16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 833 2 554
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 106 82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 89 65
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 17 17
a) w jednostkach powiązanych 17 17
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 17 17
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki -325 -619
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -325 -619
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -219 -537
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 0 -3 250
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 -3 250
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -3 250
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 614 -1 233
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 614 -1 232
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 1
F. Środki pieniężne na początek okresu 20 181 13 170
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 795 11 938
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dod 30 06 2018r.pdfInformacja dod 30 06 2018r.pdf Informacja dodatkowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.