REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2023-11-16 06:31
publikacja
2023-11-16 06:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023-09_SSF_GK_WIELTON-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 2 442 655 2 495 910 533 645 532 404
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 125 453 93 155 27 408 19 871
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 111 660 94 995 24 394 20 263
IV. Zysk (strata) netto 85 152 94 227 18 603 20 100
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 85 055 91 874 18 582 19 598
VI. Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 1,41 1,52 0,31 0,32
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 1,41 1,52 0,31 0,32
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5773 4,6880
Rachunek przepływów pienieżnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 130 648 -71 336 28 543 -15 217
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 095 -64 917 -24 052 -13 847
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -60 973 101 821 -13 321 21 719
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -40 420 -34 432 -8 831 -7 345
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5773 4,6880
XIV. Stan na Stan na Stan na Stan na
XV. Bilans 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XVI. Aktywa 2 195 009 2 104 817 473 511 448 798
XVII. Zobowiązania długoterminowe 299 490 345 872 64 607 73 748
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 268 855 1 194 010 273 720 254 592
XIX. Kapitał własny 626 664 564 935 135 185 120 458
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 616 074 554 278 132 901 118 185
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,6356 4,6899
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 1 376 372 1 415 760 300 695 301 997
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 350 66 543 23 016 14 194
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 107 149 55 318 23 409 11 800
XXV. Zysk (strata) netto 87 381 59 707 19 090 12 736
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na akcje (PLN; EUR) 1,45 0,99 0,32 0,21
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 1,45 0,99 0,32 0,21
Rachunek przepływów pienieżnych
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 704 29 261 20 471 6 242
XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 040 -68 219 -18 142 -14 552
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -36 846 21 692 -8 050 4 627
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem -26 182 -17 266 -5 720 -3 683
XXXIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXIV. Bilans 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXXV. Aktywa 1 526 725 1 413 108 329 348 301 309
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 014 837 967 395 218 922 206 272
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 164 479 195 176 35 482 41 616
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 813 690 744 892 175 531 158 829
XXXIX. Kapitał własny 511 888 445 713 110 425 95 037
XL. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 605 2 575
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR) 8,48 7,38 1,83 1,57
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR) 8 7,38 2 1,57
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2023-09 SSF GK WIELTON-sig.pdf2023-09 SSF GK WIELTON-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2023-11-16 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2023-11-16 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2023-11-16 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2023-11-16 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2023-11-16 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
2023-11-16 Maciej Grzelązka Członek Zarządu Maciej Grzelązka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki