REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 17:35
publikacja
2019-11-29 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wielton_raport_2019Q3-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 1 837 623 1 454 986 426 501 342 068
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 696 77 454 18 729 18 210
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 807 69 823 17 130 16 415
IV. Zysk (strata) netto 53 026 57 438 12 307 13 504
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 52 761 56 179 12 246 13 208
VI. Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,87 0,93 0,20 0,22
VII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,87 0,93 0,20 0,22
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
Rachunek przepływów pienieżnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 902 49 331 9 957 11 598
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 613 -183 066 -15 693 -43 039
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 15 730 107 620 3 651 25 301
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -8 981 -26 115 -2 084 -6 140
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. Bilans 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa 1 437 765 1 414 158 328 737 328 874
XVII. Zobowiązania długoterminowe 395 694 328 790 90 473 76 463
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 643 094 723 043 147 040 168 150
XIX. Kapitał własny 398 976 362 325 91 224 84 262
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 372 670 336 735 85 209 78 310
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,3736 4,3000
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 833 616 815 541 193 477 191 734
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 880 47 548 11 345 11 179
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 474 78 349 10 090 18 420
XXV. Zysk (strata) netto 34 061 74 958 7 905 17 623
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,56 1,24 0,13 0,29
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,56 1,24 0,13 0,29
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 319 65 322 1 002 15 357
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 876 -128 929 -11 576 -30 311
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 42 389 64 488 9 838 15 161
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -3 168 881 -735 207
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie x x 4,3086 4,2535
XXXV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXVI. Bilans 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXVII. Aktywa 1 040 096 1 006 810 237 812 234 142
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 700 490 679 133 160 163 157 938
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 258 826 223 730 59 179 52 030
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 422 323 434 196 96 562 100 976
XLI. Kapitał własny 339 606 327 677 77 649 76 204
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 761 2 808
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR) 5,62 5,43 1,28 1,26
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR) 5,62 5,43 1,28 1,26
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR) 0,25 0,25 0,06 0,06
XLVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,3736 4,3000
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wielton_raport_2019Q3-sig-sig-sig-sig.pdfWielton_raport_2019Q3-sig-sig-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za 3Q2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec
2019-11-29 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
2019-11-29 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski
2019-11-29 Piotr Bogaczyński Członek Zarządu Piotr Bogaczyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki