REKLAMA

WADEX S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 07:03
publikacja
2020-09-30 07:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
WADEX_PSF_2020_PSR_Raport_z_przegladu.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_SA-P_2020.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_SA-P_2020.PDF  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 605 10 154 1 937 2 368
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 281 731 63 170
III. Zysk (strata) brutto 316 792 71 185
IV. Zysk (strata) netto 253 629 57 147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 711 -774 -610 -181
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 782 1 335 176 311
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -521 -360 -117 -84
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 450 201 -552 47
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 461 18 687 3 910 4 388
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 463 5 619 1 223 1 319
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 964 172 216 40
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 919 3 287 430 772
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 998 13 068 2 687 3 069
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 661 661 148 155
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,19 0,02 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,19 0,02 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,63 3,95 0,81 0,93
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,63 3,95 0,81 0,93
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zasady przeliczeń: 1. Pozycje bilansowe - wg średniego kursu NBP obowiązującego na ostatni dzień danego okresu wg tab. Nr 124/A/NBP/2019 z 28.06.2019 k=4,2520 wg tab. Nr 125/A/NBP/2020 z 30.06.2020 k=4,4660 wg tab. Nr 251/A/NBP/2019 z 31.12.2019 k=4,2585 2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - wg kursu średniego z danego okresu obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wg kursu średniego aryt. średnich kursów NBP w okresie 01.01.2019-30.06.2019 k=4,2880 wg kursu średniego aryt. średnich kursów NBP w okresie 01.01.2020-30.06.2020 k=4,4413 wg kursu średniorocznego - podanego przez NBP na rok 2019 k=4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
WADEX_PSF 2020_PSR_Raport z przeglądu.pdfWADEX_PSF 2020_PSR_Raport z przeglądu.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


OŚWIADCZENIE STANOWI ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
SA-P 2020.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU
2020-09-30 RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-30 AGATA PAJĄKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SA-P 2020.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU SA-P 2020.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 292 5 806 6 635
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 6 9
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 035 5 655 6 358
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 255 145 268
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 255 145 268
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 12 169 12 881 11 749
1. Zapasy 3 888 1 962 2 846
2. Należności krótkoterminowe 3 314 2 634 3 176
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 3 314 2 634 3 176
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 884 8 242 5 651
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 884 8 242 5 651
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 546 2 454 2 407
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 338 5 788 3 244
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 83 43 76
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 17 461 18 687 18 384
PASYWA
I. Kapitał własny 11 998 13 068 12 295
1. Kapitał zakładowy 661 661 661
2. Kapitał zapasowy 9 844 11 005 11 005
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 240 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 253 1 402 629
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 463 5 619 6 089
1. Rezerwy na zobowiązania 1 164 584 1 209
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 182 169 183
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 111 55 51
a) długoterminowa 41 41 42
b) krótkoterminowa 70 14 9
1.3. Pozostałe rezerwy 871 360 975
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 871 360 975
2. Zobowiązania długoterminowe 964 172 190
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 964 172 190
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 919 3 287 2 842
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 864 3 125 2 648
3.3. Fundusze specjalne 55 162 194
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 416 1 576 1 848
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 416 1 576 1 848
a) długoterminowe 884 1 033 1 271
b) krótkoterminowe 532 543 577
P a s y w a r a z e m 17 461 18 687 18 384
Wartość księgowa 11 998 13 068 12 295
Liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,63 3,95 3,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 307 282 3 307 282 3 307 282
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,63 3,95 3,72
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 605 10 154
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 001 9 390
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 604 764
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 480 6 420
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 055 5 916
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 425 504
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 125 3 734
IV. Koszty sprzedaży 1 441 1 621
V. Koszty ogólnego zarządu 1 363 1 235
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 321 878
VII. Pozostałe przychody operacyjne 713 783
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55 0
2. Dotacje 386 376
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 26
4. Inne przychody operacyjne 272 381
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 753 930
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 8
3. Inne koszty operacyjne 753 922
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 281 731
X. Przychody finansowe 58 88
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 23 21
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 5 6
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 26 61
5. Inne 4 0
XI. Koszty finansowe 23 27
1. Odsetki w tym: 7 26
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 16 1
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 316 792
XIV. Podatek dochodowy 63 163
a) część bieżąca 160 254
b) część odroczona -97 -91
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 253 629
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 506 1 258
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 307 282 3 307 282
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,19


Zysk zanualizowanyjest to zysk przeliczony na rok tak jakby
wszystkie kwartały były takie same.czyli zysk za I kw.
powiększony 4 krotnieŚrednia ważona liczba akcji zwykłych w
okresiewyliczamy mnożąc liczbę akcji w danym podokresie, w którym
nie uległa ona zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu),przez
współczynnik liczby dni tego podokresu w okresieZysk
na jedna akcję zwykłąjest to iloraz zysku netto z
rachunku zysków za dany okrespodzielonego przez średnioważoną
liczbę akcji zwykłych z danego okresu.Rozwodniony zysk
na jedną akcję zwykłąjest to iloraz zysku netto
z rachunku zysków za dany okrespodzielonego przez średnioważoną
liczbę akcji z danego okresu powiększoną o średnioważoną potencjalnąliczbę
akcji, do wyemitowania których jednostka się zobowiązała.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 13 068 11 666 11 666
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 068 11 666 11 666
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 661 661 661
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 661 661 661
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 005 9 437 9 437
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 161 1 568 1 568
a) zwiększenia (z tytułu) 79 1 568 1 568
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 79 1 568 1 568
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 240 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- utworzenia kapitału rezerwowego 1 240 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 844 11 005 11 005
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 240 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 1 240 0 0
- z kapitału zapasowego na nabycie akcji wł. 1 240 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 240 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 402 1 568 1 568
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 402 1 568 1 568
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 402 1 568 1 568
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 402 1 568 1 568
- podziału zysku (na kapitał zapasowy) 79 1 568 1 568
- wypłata dywidendy 1 323 0 0
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 253 1 402 629
a) zysk netto 253 1 402 629
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 998 13 068 12 295
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 998 13 068 12 295

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 253 629
II. Korekty razem -2 964 -1 403
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 859 865
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -15 -64
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -86 0
6. Zmiana stanu rezerw 581 531
7. Zmiana stanu zapasów -1 926 -933
8. Zmiana stanu należności -681 -692
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 385 -766
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -311 -344
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 711 -774
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 027 2 024
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 962 2 024
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 962 2 024
- zbycie aktywów finansowych 939 1 854
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 23 170
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 245 689
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 245 689
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 782 1 335
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 857 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 857 0
II. Wydatki 1 378 360
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 323 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 240
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 94
8. Odsetki 7 26
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -521 -360
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 450 201
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 450 201
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 788 3 043
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 338 3 244
- o ograniczonej możliwości dysponowania 110 211
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SA-P 2020.PDFSPRAWOZDANIE FINANSOWE SA-P 2020.PDF SF WRAZ Z INFORMACJĄ DODATKOWĄ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki